Thông báo kết quả hội nghị liên tịch chuấn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 08/11/2019 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch gồm các cơ quan: Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, phó các Ban của HĐND huyện; Viện kiểm sát nhân dân, công an, Phòng Nội vụ, Đài phát thanh huyện, Tòa án nhân dân huyện; Văn phòng Huyện ủy, HĐND & UBND huyện và một số phòng chuyên môn thuộc UBND huyện để thống nhất thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX. Sau khi thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện - Chủ tọa Hội nghị kết luận như sau:

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

- Thời gian: Kỳ họp thứ 9 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến diễn ra 2 ngày, ngày 13-14/12/2019.

- Địa điểm: Hội trường trung tâm huyện Kim thành.

B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

I. Khai mạc kỳ họp:

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Thông qua nội dung, chương trình kỳ họp;

 - Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

            II. Các báo cáo, tờ trình thông qua tại kỳ họp:

1- UBND huyện báo cáo:

            - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

            - Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

            - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

            - Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

            - Báo cáo tiếp thu, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX.

            - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2019.

- Báo cáo kết quả sử dụng đất năm 2019, kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

- Tờ trình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2020.

- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

2. Thường trực HĐND huyện:

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX.

            - Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

- Báo cáo kết quả giám sát công tác xét đề nghị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ở cho các hộ gia đình; công tác thu, chi lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất; công tác lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các trường học; Trình tự lập hồ sơ thủ tục thực hiện công tác đấu giá chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn.

- Báo cáo kết quả giám sát công tác thu, quản lý sử dụng một số loại quỹ trên địa bàn huyện.

- Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Ban Pháp chế HĐND huyện:

-  Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019.

4. Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện:

            - Báo cáo thẩm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

            - Báo cáo thẩm tra thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020.

            - Báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tập trung năm 2020.

            - Báo cáo thẩm tra điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của một số Trạm Y tế trên địa bàn huyện.

5. Các cơ quan tư pháp:

- Báo cáo của Viện KSND huyện về công tác kiểm sát năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

            - Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

6. UBMTTQ huyện:

- Báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng và ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện, khóa XIX.

- Thông báo kết quả Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2019.

7. Đoàn đại biểu HĐND tỉnh:

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

III- Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn:

            - Thảo luận tại Tổ.

- Thảo luận tại hội trường.

            - Chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

- Chủ tịch UBND huyện phát biểu để làm rõ một số vấn đề liên quan đến ý kiến thảo luận, chất vấn của các đại biểu tham dự kỳ họp.

IV. Thông qua các nghị quyết tại kỳ họp:

- Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Nghị quyết về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

- Nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2020.

- Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

- Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

VI - Bế mạc kỳ họp:

- Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp.

- Chào cờ.

C. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHUẨN BỊ KỲ HỌP

            1. Đối với UBND huyện:

            - UBND huyện chuẩn bị: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện (yêu cầu trả lời đúng nội dung, kết quả đã thực hiện, còn nội dung nào chưa thực hiện được nêu rõ nguyên nhân vướng mắc và đề ra thời gian cụ thể để thực hiện tiếp) gửi cho các tổ đại biểu làm tài liệu tiếp xúc cử tri trước ngày 20/11/2019.

- UBND huyện và các ngành chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, gửi về Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện chậm nhất vào ngày 04/12/2019 để các Ban HĐND huyện thẩm tra.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, ngắn gọn, đánh giá đúng trọng tâm, trọng điểm những kết quả đạt được, nêu những tồn tại hạn chế, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; xác định nhiệm vụ, đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, năm 2019 (báo cáo từ 8 trang trở lên phải có báo cáo tóm tắt để trình bày tại kỳ họp).

- Ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ tiếp dân trong thời gian diễn ra kỳ họp, thành phần gồm có: văn phòng, thanh tra và các cơ quan liên quan.... ; chỉ đạo Công an huyện có kế hoạch bố trí lực lượng bảo vệ kỳ họp và địa điểm tiếp công dân.

2. Thường trực HĐND huyện:

- Thông báo cho các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm chuẩn bị các nội dung phục vụ cho kỳ họp năm 2019 của HĐND cấp mình.

- Chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND kiểm tra hoàn chỉnh các báo cáo và các văn bản liên quan khác của mình, tập hợp những tài liệu trình tại kỳ họp để gửi cho các đại biểu HĐND huyện chậm nhất 5 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND huyện và các cơ quan tư pháp (có liên quan) vào ngày 28/11/2019, để UBND huyện và các cơ quan tư pháp (có liên quan) tiếp thu, trả lời, báo cáo tại kỳ họp.

- Thường trực HĐND huyện tổng hợp và gửi câu hỏi chất vấn đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân được chất vấn. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được chất vấn gửi báo cáo giải trình về Thường trực HĐND huyện chậm nhất ngày 10/12/2019 để thẩm định.

- Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND hai cấp.

3. Đối với Các Ban HĐND huyện:

- Các Ban HĐND huyện:  thẩm tra từ ngày 05 - 9/12/2019. Yêu cầu các Ban HĐND huyện xây dựng lịch thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo thời gian theo quy định, chịu trách nhiệm chất lượng thẩm tra trước Thường trực HĐND, báo cáo kết quả thẩm tra gửi về Thường trực HĐND chậm nhất vào ngày 10/12/2019 để thẩm định trước khi phát hành.

4. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự:

- Báo cáo của Viện KSND huyện, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự huyện chuẩn bị 130 bản, chuyển về Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện chậm nhất vào ngày 10/12/2019 .

5. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:

- Chuẩn bị 130 bộ tài liệu: Báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX; Thông báo kết quả xây dựng chính quyền năm 2019 chuyền về Văn phòng, Huyện ủy HĐND & UBND huyện chậm nhất vào ngày 10/12/2019.

- Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức cho các đại biểu HDND huyện, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Chủ động thông báo với MTTQ Tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại cụm số 2.

- Phân công thư ký ghi chép, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện sau khi tiếp xúc cử tri một ngày, qua văn phòng, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện bằng văn bản, đồng thời gửi qua hòm thư điện tử: hdndkimthanh@gmail.com

6. Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện:

- Có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan liên quan tiến hành soạn thảo các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết theo phân công của  Thường trực HĐND và UBND huyện và gửi các tài liệu liên quan đến kỳ họp các Ban, các đại biểu HĐND huyện đúng thời gian quy định (gửi tài liệu cho đại biểu HĐND huyện trước ngày 12/12/2019).

- Gửi giấy mời đại biểu tham dự kỳ họp trước ngày 6/12/2019.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện về hội trường, phương tiện kỹ thuật như:  điện, âm thanh, truyền thanh trực tiếp phục vụ kỳ họp.

- Thông báo trên cổng thông tin điện tử của huyện Kim Thành về quyết định triệu tập kỳ họp và chương trình Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIX chậm nhất vào ngày 6/12/2019.

7. Công tác tiếp xúc cử tri:

            - Tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 7 tổ (Tổ 1: Thượng Vũ, tổ 2: Tuấn Hưng, Tổ 3: Phúc Thành, Tổ 4: Kim Khê, Tổ 5: Kim Đính, Tổ 6: Kim Tân, Tổ 7: Tam Kỳ). Tổ đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Phúc Thành.

       - Thời gian tiếp xúc cử tri: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến vào ngày 21/11/2019; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp dự kiến từ 25 – 30/12/2019.

             8. Đài phát thanh huyện:

 Đài Phát thanh huyện trực tiếp và chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn đưa tin tuyên truyền về trước trong và sau kỳ họp và tổ chức phát thanh trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp .

9. Các Tổ đại biểu HĐND:

- Các đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện sau tiếp xúc cử tri có trách nhiệm tổng hợp phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện và Ủy ban MTTQ huyện ngay sau ngày tiếp xúc gồm các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, thị trấn được tổng hợp và gửi đến UBND xã, thị trấn để giải quyết, đồng thời gửi đến Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, UBMTTQ xã, thị trấn đó để giám sát.

-  Mỗi tổ đại biểu HĐND chuẩn bị ít nhất 01 ý kiến tham luận, tham luận tại hội trường.

10. Các đại biểu HĐND

Các đại biểu HĐND huyện  ghi phiếu hoạt động, tiếp thu các ý kiến của cử tri chuẩn bị câu hỏi chất vấn và các ý kiến để tham gia thảo luận vào các báo cáo tại kỳ họp (phiếu hoạt động và câu hỏi chất vấn gửi về Thường trực HĐND huyện ).

VP
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- HĐND huyện Kim Thành tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021  (31/08/2020)
- Thường trực HĐND huyện Kim Thành họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (26/08/2020)
- Công bố Quyết định của Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về công tác cán bộ  (24/08/2020)
- Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp (24/08/2020)
- Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 (19/08/2020)
- Kim Thành: tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018,2019(01/11/2019)
- Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên thứ nhất(16/10/2019)
- Kim Thành: Hội nghị lần thứ 19 BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020(15/10/2019)
- Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Kim Thành (20/9/1945-20/9/2019)(20/09/2019)
- Huyện ủy Kim Thành ban hành kế hoạch tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20/09/2019)
++ THÔNG BÁO
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện(Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020)
+ Giấy mời họp UBND huyện thường kỳ tháng 9/2020
+ Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới” trên địa bàn huyện
+ Lịch làm việc của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/9 đến 26/9/2020
+ Huyện ủy Kim Thành triển khai lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVII
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 64
Hôm nay 16
Tháng này: 82,989
Tất cả: 794,742
THƯ VIỆN ẢNH