Thông báo kết quả hội nghị liên tịch chuấn bị tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 20/11/2020 Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX. Sau khi thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện - Chủ tọa Hội nghị kết luận như sau:

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

- Thời gian: Kỳ họp thứ 13 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến diễn ra 1,5 ngày, ngày 17 - 18 tháng 12 năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường trung tâm huyện Kim thành.

B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

I. Khai mạc kỳ họp:

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Thông qua nội dung, chương trình kỳ họp;

 - Khai mạc kỳ họp.

            II. Các văn bản thông qua tại kỳ họp:

1- Văn bản của UBND huyện:

            - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

            - Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

            - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

            - Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

            - Báo cáo tiếp thu, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX.

            - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2020.

- Báo cáo kết quả sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

2. Thường trực HĐND huyện:

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIX.

            - Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

- Tờ trình về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Ban Pháp chế HĐND huyện:

-  Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện năm 2020.

- Báo cáo kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật tại một số cơ quan và một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2018, 2019.

4. Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện:

            - Báo cáo thẩm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

            - Báo cáo thẩm tra thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021.

            - Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý, kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện.

5. Các cơ quan tư pháp:

- Báo cáo của Viện KSND huyện về công tác kiểm sát năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

            - Báo cáo công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

- Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

6. UBMTTQ huyện:

- Thông báo kết quả Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2020.

7. Đoàn đại biểu HĐND tỉnh:

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh.

III- Thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn:

            - Thảo luận tại Tổ.

- Thảo luận tại hội trường.

            - Chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

- Chủ tịch UBND huyện phát biểu để làm rõ một số vấn đề liên quan đến ý kiến thảo luận, chất vấn của các đại biểu tham dự kỳ họp.

IV. Bầu, miễn nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền HĐND huyện.

V. Thông qua các nghị quyết tại kỳ họp:

- Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Nghị quyết về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.

- Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Nghị quyết bầu, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân huyện.

VI - Bế mạc kỳ họp:

- Bế mạc kỳ họp.

- Chào cờ.

C. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHUẨN BỊ KỲ HỌP

            1. Đối với UBND huyện:

            - UBND huyện chuẩn bị: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND huyện gửi cho các tổ đại biểu làm tài liệu tiếp xúc cử tri trước ngày 25/11/2020.

- UBND huyện và các ngành chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, gửi về Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện chậm nhất vào ngày 7/12/2020 để các Ban HĐND huyện thẩm tra.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, ngắn gọn, đánh giá đúng trọng tâm, trọng điểm những kết quả đạt được, nêu những tồn tại hạn chế, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; xác định nhiệm vụ, đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, năm 2020 (báo cáo từ 8 trang trở lên phải có báo cáo tóm tắt để trình bày tại kỳ họp).

- Ủy ban nhân dân huyện thành lập tổ tiếp dân trong thời gian diễn ra kỳ họp, thành phần gồm có: văn phòng, thanh tra và các cơ quan liên quan.... ; chỉ đạo Công an huyện có kế hoạch bố trí lực lượng bảo vệ kỳ họp và địa điểm tiếp công dân.

2. Thường trực HĐND huyện:

- Thông báo cho các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm chuẩn bị các nội dung phục vụ cho kỳ họp năm 2020 của HĐND cấp mình.

- Chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND kiểm tra hoàn chỉnh các báo cáo và các văn bản liên quan khác của mình, tập hợp những tài liệu trình tại kỳ họp để gửi cho các đại biểu HĐND huyện chậm nhất 5 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND huyện và các cơ quan có liên quan vào ngày 30/11/2020, để UBND huyện và các cơ quan có liên quan tiếp thu, trả lời, báo cáo tại kỳ họp.

- Thường trực HĐND huyện tổng hợp và gửi câu hỏi chất vấn đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân được chất vấn. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được chất vấn gửi báo cáo giải trình về Thường trực HĐND huyện chậm nhất ngày 10/12/2020 để thẩm định.

3. Đối với Các Ban HĐND huyện:

- Các Ban HĐND huyện:  thẩm tra từ ngày 8/12 đến ngày 9/12/2020. Yêu cầu các Ban HĐND huyện xây dựng lịch thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo thời gian theo quy định, chịu trách nhiệm chất lượng thẩm tra trước Thường trực HĐND, báo cáo kết quả thẩm tra gửi về Thường trực HĐND chậm nhất vào ngày 10/12/2020.

4. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự:

- Báo cáo của Viện KSND huyện, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự huyện gửi về Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện chậm nhất vào ngày 10/12/2020 .

5. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện:

- Thông báo kết quả xây dựng chính quyền năm 2020 gửi về Văn phòng, Huyện ủy HĐND & UBND huyện chậm nhất vào ngày 10/12/2020.

- Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức cho các đại biểu HDND huyện, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp. Chủ động thông báo với MTTQ Tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Kim Xuyên.

- Phân công thư ký ghi chép, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện sau khi tiếp xúc cử tri một ngày.

6. Văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện:

- Có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan liên quan tiến hành soạn thảo các báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết theo phân công của  Thường trực HĐND và UBND huyện và gửi các tài liệu liên quan đến kỳ họp các Ban, các đại biểu HĐND huyện đúng thời gian quy định.

- Phối hợp với Đài phát thanh huyện thông báo trên cổng thông tin điện tử của huyện nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện về hội trường, phương tiện kỹ thuật như:  điện, âm thanh, truyền thanh trực tiếp phục vụ kỳ họp.

7. Công tác tiếp xúc cử tri:

       - Tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 7 tổ: Tổ 1: Thượng Vũ, tổ 2: Tuấn Việt, Tổ 3: Kim Xuyên, Tổ 4: Kim Liên, Tổ 5: Bình Dân, Tổ 6: Liên Hòa, Tổ 7: Đồng Cẩm. Tổ đại biểu HĐND Tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Kim Xuyên.

   - Thời gian tiếp xúc cử tri: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến vào ngày 26/11/2020; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp dự kiến từ 21 – 25/12/2020.

             8. Đài phát thanh huyện:

 Đài Phát thanh huyện trực tiếp và chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn đưa tin tuyên truyền về trước trong và sau kỳ họp và tổ chức phát thanh trực tiếp phiên khai mạc, phiên bế mạc kỳ họp .

9. Phòng Nội vụ huyện:

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị các tài liệu về bầu, miễn nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền HĐND huyện.

10. Các Tổ đại biểu HĐND:

- Các đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện sau tiếp xúc cử tri có trách nhiệm tổng hợp phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về Thường trực HĐND huyện và Ủy ban MTTQ huyện ngay sau ngày tiếp xúc gồm các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, thị trấn được tổng hợp và gửi đến UBND xã, thị trấn để giải quyết, đồng thời gửi đến Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, UBMTTQ xã, thị trấn đó để giám sát.

- Mỗi tổ đại biểu HĐND chuẩn bị ít nhất 01 ý kiến tham luận, tham luận tại hội trường.

10. Các đại biểu HĐND

Các đại biểu HĐND huyện  ghi phiếu hoạt động, tiếp thu các ý kiến của cử tri chuẩn bị câu hỏi chất vấn và các ý kiến để tham gia thảo luận vào các báo cáo tại kỳ họp (phiếu hoạt động và câu hỏi chất vấn gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 7/12/2020).

VP
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kim Thành: Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri của huyện trước kỳ họp cuối năm 2020 (27/11/2020)
- Thường trực HĐND Kim Thành họp liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 HĐND huyện nhiệm kỳ XIX, nhiệm kỳ 2016-2021(23/11/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2020
+ Đảng bộ Dân đàng huyện tổng kết công tác Đảng năm 2020
+ Tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020
+ Đảng bộ khối chính quyền tổng kết công tác Đảng năm 2020
+ Chương trình làm việc của Lãnh đạo UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 21/12 đến 26/12/2020
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 197
Hôm nay 813
Tháng này: 62,344
Tất cả: 927,097
THƯ VIỆN ẢNH