Tổng hợp văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kim Thành

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, để chủ động, kịp thời công tác phòng, chống dịch, trong những ngày qua, Huyện ủy, UBND huyện Kim Thành đã họp và chỉ đạo triển khai chỉ đạo nhiều nội dung công việc quan trọng, cấp bách.

Trích nội dung Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện Kim Thành về việc Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Thành

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; UBND huyện Kim Thành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

- Quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các văn bản và các chỉ đạo: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 28/01/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện quyết liệt và khẩn trương các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ đạo của đ/c Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến ngày 29/01/2021; Công văn số 209/UBND-PYT ngày 28/01/2021 của UBND huyện Kim Thành về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19…

- Phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp nhiễm Covid-19, khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch lan rộng, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và số tử vong. Hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội.

- Huy động tối đa nhân lực, vật lực và vận hành toàn bộ hệ thống chính trị, nhân dân tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid-19 với phương châm: bình tĩnh, tự tin, chủ động thần tốc và 4 tại chỗ.

II. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN

1- Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện

- Khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập các ban, tổ cho phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương nhằm triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- UBND huyện thành lập Tổ phản ứng nhanh do đ/c Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng, đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối làm Tổ phó, Tổ viên gồm Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và lãnh đạo các cơ quan liên quan. Tổ phản ứng nhanh chịu trách nhiệm tiếp nhận, chỉ đạo triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các công việc phát sinh liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phân công trực (24/24) để xử lý kịp thời công việc liên quan.

2- Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

2.1- Phương án cách ly tập trung

Địa điểm cách ly: Căn cứ tình hình thực tế, UBND huyện sử dụng cơ sở vật chất các địa điểm sau làm khu cách ly tập trung của huyện: Trung tâm y tế huyện, Nhà thi đấu thể thao huyện, Liên đoàn lao động huyện, Trường THPT Kim Thành, Trường THPT Phú Thái.

Toàn bộ các công việc liên quan: Các văn bản pháp lý, vận hành, điều hành hoạt động, bố trí trang thiết bị… từng khu vực cách ly (Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo cụ thể; Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an huyện chủ trì phối hợp tham mưu cho Ban chỉ đạo, UBND huyện có phương án ngay).

2.2- Phương án lập chốt kiểm soát:

- Phương án lập chốt kiểm soát ra vào trên địa bàn toàn huyện (Công an huyện chủ trì chủ động tham mưu phương án và báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo trước khi thực hiện).

- Đối với các địa phương ngay khi xuất hiện ca dương tính Covid-19, Chủ tịch UBND cấp xã chủ động báo cáo phương án lập chốt kiểm soát với Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo phong tỏa kịp thời (Phòng Y tế huyện, Công an huyện hướng dẫn và chủ động phối hợp UBND cấp xã thực hiện các công việc liên quan).

2.3- Các nhiệm vụ khác:

Ban chỉ đạo huyện, các ngành thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn chủ động kiểm tra, rà soát lại các nội dung công việc đã triển khai, công việc cần phải làm để tập trung chỉ đạo thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo.

3- Kinh phí:

Có phương án đảm bảo đầy đủ, kịp thời kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp tham mưu).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo chung, toàn diện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

2- Ban chỉ đạo huyện chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời tăng cường, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ liên quan đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn được kịp thời, đạt kết quả cao nhất.

3- Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này chủ động tham mưu thực hiện tốt các nội dung liên quan. Kịp thời báo cáo tình hình, tiến độ để chỉ đạo giải quyết.

4. Đề nghị UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn tăng cường phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả, kịp thời công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn của UBND huyện. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, UBND huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

_________
 

Sau đây là cập nhật một số văn bản chính trong chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện Kim Thành:

1- Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Kim Thành Về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Kim Thành.

2- Công văn số 209/UBND-PYT ngày 28/01/2021 của UBND huyện Kim Thành về việc triển khai các biện pháp cấpbách phòng, chống dịch Covid-19

 

3- Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND huyện Kim Thành về việc Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Thành.

 
 4- Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Kim Thành Về việc thành lập Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid trên địa bàn huyện Kim Thành.
 

5- Công văn số 227/UBND-PYT ngày 30/01/2021 của UBND huyện Kim Thành Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 
6- Thư kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch" của Chủ tịch UBND huyện Kim Thành.
 
 
 
7- Quyết định kiện toàn  Tổ kiểm tra, xử lý các vi phạm trong thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn
 
8- Quyết định số 10/QĐ-BCĐ ngày 31/01/2021 của Ban chỉ đạo huyện về việc thành lập Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
 
 
9- Quyết định số 11/QĐ-BCĐ ngày 31/01/2021 của Ban chỉ đạo huyện về việc thành lập Tổ giám sát hoạt động khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.
 
 
10- Quyết định 13/QĐ-BCĐ ngày 01/02/2021 của Ban chỉ đạo huyện về việc thành lập Tiểu ban Hậu cần phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
 
 
11- Quyết định số 12/QĐ-BCĐ ngày 31/01/2021 của Ban chỉ đạo huyện về việc thành lập Tiểu ban chuyên môn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 
 
 
12- Chỉ thị số 06-CT/BTV ngày 27/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Thành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
 
 
13- Chỉ thị số 07-CT/BTV  ngày 29/01/2021 của Ban thường vụ Huyện ủy Kim Thành về khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covdi-19 trên địa bàn
 
 
 
14- Kế hoạch số 01/KH-TBTT ngày 01/02/2021 của Tiểu ban tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
 
 
 15- Các văn bản khác:
 
 
 
.... 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- UBND huyện Kim Thành hướng dẫn các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để hoạt động trở lại (05/03/2021)
- Kế hoạch tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021 của UBND huyện Kim Thành  (05/03/2021)
- Xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp cho người lái xe và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Hải Dương (04/03/2021)
- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương (04/03/2021)
- Một số nội dung doanh nghiệp cần thực hiện trước khi tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh (04/03/2021)
- Lãnh đạo huyện đi thăm, chúc tết, động viên một số cơ quan và chốt kiểm soát cách ly trên địa bàn(14/02/2021)
- Lãnh đạo huyện đi thăm, chúc tết các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn(13/02/2021)
- Lãnh đạo huyện dâng hoa Nhà bia nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện(03/02/2021)
- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đi thăm, kiểm tra các chốt phong tỏa, khu cách ly y tế trên địa bàn huyện(01/02/2021)
- Đồng chí Bí thư huyện ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid -19 tại các chợ dân sinh trên địa bàn huyện(01/02/2021)
++ THÔNG BÁO
+ UBND huyện Kim Thành hướng dẫn các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để hoạt động trở lại
+ Kế hoạch tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021 của UBND huyện Kim Thành
+ Xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp cho người lái xe và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Hải Dương
+ Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
+ Một số nội dung doanh nghiệp cần thực hiện trước khi tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 204
Hôm nay 1,434
Tháng này: 136,078
Tất cả: 1,124,643
THƯ VIỆN ẢNH