Kế hoạch tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021 của UBND huyện Kim Thành

Ngày 01/3/2021, UBND huyện Kim Thành ban hành Kế hoạch số 369/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Nội dung Kế hoạch như sau:  

"Thực hiện Thông báo số 95-TB/TU ngày 22/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, khôi phục sản xuất, kinh doanh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội; Công văn số 596/UBND-VP ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021. Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, để tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phòng, chống dịch, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong tình hình mới, UBND huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch; chủ động ứng phó với dịch, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Chủ động ngăn chặn từ xa, phát hiện sớm, cách ly triệt để các trường hợp mắc, nghi mắc, khoanh vùng và xử lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc, không để trường hợp tử vong. Hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phòng chống dịch bệnh là khâu then chốt, quyết định sự thắng lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, quân sự địa phương.

- Thay đổi nhận thức, thói quen sinh hoạt và làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, từ đó tạo lối ứng xử linh hoạt, chủ động thực hiện hiệu quả các biện pháp trong mọi tình huống diễn biến của dịch xảy ra.

2. Yêu cầu

- Cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện, tiếp tục kiên định quan điểm “chống dịch như chống giặc”. Chuẩn bị các kịch bản theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Chuẩn bị tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động của nhân dân trong điều kiện bình thường mới; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để thúc đẩy, thu hút đầu tư, nhất là việc sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và sản phẩm nông nghiệp cho nhân dân.

- Tập trung, huy động mọi nguồn lực để kiểm soát tốt dịch bệnh và khôi phục, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng quân sự địa phương, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra.

- Kích hoạt lại các hoạt động bị tạm dừng, hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1- Khi có dịch Covid-19 trên địa bàn

1.1- Về công tác phòng, chống dịch

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh sau Tết nguyên đán Tân Sửu, Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 15/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, coi đây là lực lượng quan trọng góp phần vào thành công nhiệm vụ phòng, chống dịch của địa phương.

- Tổ chức lực lượng để truy vết nhanh chóng, kịp thời các đối tượng theo quy định để đưa vào cách ly tập trung, quản lý chặt chẽ tại hộ gia đình. Tập trung tổ chức xét nghiệm nhanh, theo thứ tự ưu tiên các vùng, các đối tượng có nguy cơ từ cao đến thấp, đảm bảo kịp thời, đủ số lần quy định. Quản lý chặt chẽ các khu cách ly tập trung, khu dân cư phong tỏa, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo.

- Huy động tối đa các nguồn lực, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cho phòng, chống dịch. Tiếp tục triển khai các giải pháp để hỗ trợ người nghèo, người lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch, nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động, nhất là người đang trong thời gian cách ly tập trung, người dân trong khu phong tỏa.

- Tiếp tục tập trung tuyên truyền cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trở lại để người dân không lơ là chủ quan, thực hiện tốt khuyến cáo 5K, cài đặt Bluzone,…. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào huyện và các chốt phòng dịch. Tăng cường trật tự, kỷ cương, tuần tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không trung thực...

- Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của UBND huyện và cấp có thẩm quyền mới được hoạt động trở lại.

1.2- Về hoạt động sản xuất, kinh doanh

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tạm dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện theo yêu cầu của UBND tỉnh. Dừng hoạt động kinh doanh các loại hàng hóa không thiết yếu, chỉ cho phép bán lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu... theo danh mục UBND tỉnh phê duyệt.

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về vận chuyển, lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, không để tình trạng ách tắc trong khâu giao nhận, vận tải, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

2- Khi công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn

2.1. Về công tác phòng, chống dịch

- Các cơ quan, đơn vị, các ngành địa phương coi việc phòng, chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và lâu dài. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng, chống dịch theo các cấp độ (khi có dịch và sau khi hết dịch), phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Chủ động kiểm soát tốt dịch, không chủ quan, lơ là. Sẵn sàng các phương án, cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly… đảm bảo dập dịch ngay khi xuất hiện, không để dịch lan rộng trong cộng đồng.

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp và Tổ Covid cộng đồng. Duy trì công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần cảnh giác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nguy cơ dịch có thể trở lại bất cứ lúc nào; đồng thời, duy trì việc kiểm tra, giám sát, tạo thói quen phòng, chống dịch trong hoạt động của doanh nghiệp và đời sống xã hội.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, theo dõi, giám sát công dân trở về từ các vùng có dịch, các đối tượng cách ly tại nhà, người nước ngoài đến, lưu trú trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thông báo cho Tổ covid cộng đồng khi có các triệu chứng nghi ngờ (sốt, ho, đau họng, khó thở) để kịp thời cách ly điều trị, lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức điều tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp cần thiết trong phòng, chống dịch.

2.2- Về khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2021 của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, trong đó chú trọng thực hiện các nội dung sau đây:

a) Khôi phục sản xuất nông nghiệp gắn với phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục tái cơ cấu ngành theo các đề án của tỉnh và huyện. Xây dựng, phát triển các mô hình liên kết có tính ổn định, lâu dài giữa sản xuất - tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị hàng hóa thông qua hợp đồng kinh tế giữa nông dân với doanh nghiệp để chủ động cung - cầu khi có dịch xảy ra. Khuyến khích hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng thu mua, dự trữ nông sản. Đẩy mạnh truyền thông quảng bá giới thiệu sản phẩm, địa chỉ bán nông sản an toàn, nhất là theo phương thức bán hàng online.

Tập trung huy động, tận dụng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước để trình thẩm tra, thẩm định huyện đạt nông thôn mới. Duy trì chất lượng các tiêu chí ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn, khai thác hiệu quả các công trình đã được đầu tư xây dựng.

b) Từng bước khôi phục, lấy lại đà tăng trưởng sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Tạo điều kiện cho công nhân và doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động ngay sau khi hết dịch, có sự giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch của cấp có thẩm quyền. Mở cửa trở lại các điểm kinh doanh, dịch vụ, hệ thống chợ, khuyến khích cung ứng hàng thiết yếu, phục vụ sản xuất, chăn nuôi và phục vụ đời sống của nhân dân.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng do huyện làm chủ đầu tư, tiến độ hoàn thành Đồ án Quy hoạch vùng huyện và Đồ án điều chỉnh mở rộng đô thị Phú Thái, tiến độ thực hiện các công trình giao thông trọng điểm theo kế hoạch đầu tư công năm 2021.

c) Khẩn trương triển khai rà soát, lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá QSD đất ở tạo nguồn lực cho đầu tư. Tăng cường kiểm tra và giám sát việc bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện tốt việc thu gom, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 tại các Khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Tổ chức vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn tại các điểm cách ly tập trung và các điểm đã hoàn thành cách ly tập trung.

d) Thực hiện kịp thời việc giãn, giảm một số khoản thuế cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch. Tập trung khai thác các nguồn thu để phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch giao thu năm 2021. Điều hành chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả, cắt giảm một số nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp bách, tạo nguồn để khắc phục hậu quả do dịch gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Khuyến khích hệ thống tín dụng, ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay. Chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội khai thác và huy động các nguồn vốn hỗ trợ vay cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

đ) Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch gắn với tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao và tổ chức lễ hội. Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai kịp thời công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

g) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khi trường học hoạt động trở lại. Khắc phục cơ sở vật chất hư hỏng do được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

h) Tiếp tục thực hiện vừa khám chữa bệnh, vừa phòng chống dịch. Duy trì phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan y tế và công an để có biện pháp ứng phó kịp thời khi dịch xâm nhập vào huyện.

Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Quan tâm thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật và người có công với cách mạng, người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch covid-19.

i) Tập trung thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2021. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, dứt điểm ngay tại cơ sở. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt.

k) Giữ vững an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội gắn với phương án phòng, chống dịch. Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện tốt các bước trong quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Xây dựng phương án bảo đảm hậu cần cho công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

l) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 636/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Triển khai và tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo quy định, yêu cầu trong phòng, chống dịch. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thực hiện kịp thời thủ tục hành chính cho doanh nghiệp sau dịch để nhanh chóng vận hành sản xuất, kinh doanh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện

- Chỉ đạo, điều hành các phòng, ban, đơn vị, UBND, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Tổ chức phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động tối đa nguồn lực tham gia và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đánh giá mức độ, tình hình thực tế để đề xuất phương án điều chỉnh cho phù hợp với tình hình.

2. Cơ quan chuyên môn huyện:

Tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo nguồn lực cho phát triển, an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân, ổn định an ninh trật tự địa phương.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ và lưu thông hàng hóa.

- Phòng Tài chính- Kế hoạch chủ trì phối hợp với Chi cục thuế Khu vực Kim Môn, Ngân hàng CSXH tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách; huy động, vận động nguồn lực đầu tư phát triển và phòng, chống dịch; các chính sách hỗ trợ về thuế; thu hút đầu tư...

- Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện xuyên suốt, lâu dài.

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Đài phát thanh, Trung tâm VH-TT-TT, phòng Tư pháp tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao và dịch vụ văn hóa gắn với phòng, chống dịch.

- Phòng Lao động, Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với phòng GD&ĐT, Liên đoàn LĐ huyện tham mưu xây dựng kế hoạch hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề giới thiệu việc làm cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; quản lý lao động ngoài khu công nghiệp trên địa bàn.

3. Trung tâm Y tế huyện

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, điều phối, triển khai tổng thể các hoạt động liên quan đến công tác chuyên môn trong phòng, chống dịch theo từng tình huống thực tế. Thường xuyên cập nhật, tổng hợp tình hình dịch, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND huyện theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm, thực hiện việc khai báo y tế theo quy định; hướng dẫn vệ sinh môi trường trong phòng, chống dịch tại các cơ quan, trường học, nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh ăn uống, nơi tập trung đông người...

4. Công an huyện

Chủ động phối hợp với ngành y tế, UBND các xã, thị trấn thực hiện truy vết thần tốc, giám sát, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng cách ly tại nhà, người từ vùng có dịch về địa phương, người nước ngoài đến, lưu trú trên địa bàn. Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch.

5. Ban Chỉ huy quân sự huyện

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phụ vụ công tác quản lý tại các khu cách ly tập trung. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân đội.

6. Đề nghị UB Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện

Chỉ đạo các tổ chức thành viên các xã, thị trấn tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch, phục hồi, phát triển kinh tế.

7. UBND các xã, thị trấn

- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo phân kỳ dịch gắn với nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội địa phương với phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng và chủ động ứng phó với các tình huống, không để dịch tiếp tục lây lan ra cộng đồng.

- Tiếp tục duy trì, kiện toàn, chỉ đạo, động viên các Tổ Covid cộng đồng triển khai công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các công việc, đối tượng được giao liên quan đến công tác phòng, chống dịch và từng bước gắn, nâng cao hiệu hoạt động của Tổ Covid cộng đồng với các công việc thiết thực của cộng đồng dân cư.

8. Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn

Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch gắn với sản xuất, kinh doanh và tổ chức triển khai có hiệu quả tại đơn vị mình. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm về công tác phòng chống dịch. Giữ mối liên hệ với chính quyền địa phương để kịp thời phối hợp giải quyết khi có tình huống phát sinh. Báo cáo UBND huyện (Qua phòng Lao động – Thương binh và xã hội) để xem xét giải quyết theo chỉ đạo về công tác phòng chống dịch của UBND huyện.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 và thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 của UBND huyện. Yêu cầu Ban chỉ đạo huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./. "

 Xem văn bản tại đây
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đồng chí Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Kim Thành (07/04/2021)
- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái mới (07/04/2021)
- THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC MÙA HÈ 2021 (30/03/2021)
- UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn (20/03/2021)
- UBND huyện Kim Thành hướng dẫn các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để hoạt động trở lại (20/03/2021)
- Xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp cho người lái xe và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Hải Dương(04/03/2021)
- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(04/03/2021)
- Một số nội dung doanh nghiệp cần thực hiện trước khi tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh(04/03/2021)
- Văn bản số 363/UBND-VP của UBND huyện Kim Thành hướng dẫn các công ty, doanh nghiệp hoạt động ngoài KCN trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ổn định (03/03/2021)
- Công văn số 332/UBND-VP ngày 24/02/2021 của UBND huyện Kim Thành về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với người lao động trên địa bàn huyện(01/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Kim Anh lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp
+ 100% đại diện cử tri đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Kim Diện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2021-2026
+ Đồng chí Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Kim Thành
+ Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái mới
+ Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 141
Hôm nay 694
Tháng này: 67,721
Tất cả: 1,176,514
THƯ VIỆN ẢNH