UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn

Ngày 13/3/2021, UBND huyện Kim Thành ban hành Kế hoạch số 420/KH-UBND về việc Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kim Thành. Nội dung kế hoạch:

Căn cứ Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái mới;

Căn cứ Công văn số 718/UBND-VP ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh V/v thực hiện phòng chống Covid-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Kim Thành;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Tổ công tác tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Thành;

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND huyện Kim Thành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành của các doanh nghiệp và người lao động về thực hiện các biện pháp, các khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Làm cho các chủ doanh nghiệp và người lao động không chủ quan, lơ là, hoang mang lo sợ về dịch bệnh, tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng chống dịch.

- Kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Việc kiểm tra, giám sát phải thiết thực, hiệu quả; thông qua kiểm tra kiến nghị, đề xuất kịp thời những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp.

- Các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chấp hành nghiêm các nội dung kiểm tra, giám sát và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Đối tượng kiểm tra, giám sát

- Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Kim Thành có hồ sơ đăng ký hoạt động với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương;

- Các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện Kim Thành có hồ sơ đăng ký hoạt động với UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện).

- Các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động tập trung trên địa bàn huyện.

2. Nội dung kiểm tra

- Việc cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cảu các cấp các ngành có thẩm quyền tại đơn vị;

- Việc tổ chức, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị;

- Việc quản lý, sử dụng người lao động tại đơn vị.

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra, giám sát

- Thời gian tổ chức kiểm tra, giám sát ngay sau khi các đơn vị nộp đủ hồ sơ đăng ký hoạt động trở lại (từ tháng 03/2021 đến hết năm 2021).

Tần suất kiểm tra: Tùy theo diễn biến tình hình dịch, thời gian kiểm tra, giám sát sẽ thông báo và liên hệ trực tiếp với các đơn vị trước khi thực hiện.

- Địa điểm: Tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện: Thành lập Đoàn kiểm tra do một lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng Đoàn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện làm Phó Trưởng Đoàn, các thành viên gồm: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Công an huyện và Chủ tịch UBND xã, thị trấn nơi doanh nghiệp hoạt động.

2. Đoàn Kiểm tra: Có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chồng dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; tổng hợp tình hình kiểm tra, giám sát báo cáo Lãnh đạo UBND huyện và Tổ công tác tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Thành.

3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện

- Là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra;

- Giúp UBND huyện đôn đốc, thực hiện kế hoạch kiểm tra đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu;

- Phối hợp cùng Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND huyện kết quả kiểm tra;

- Tham mưu cho UBND huyện xử lý những doanh nghiệp vi phạm công tác phòng, chống dịch theo quy định.

4. Các đơn vị có liên quan: Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra đúng thành phần và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Coid-19.

5. Đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Cử cán bộ trực tiếp phối hợp với Đoàn kiểm tra của huyện Kim Thành để kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp trên địa bàn huyện.

6. Đ nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Cử cán bộ trực tiếp phốio hợp với Đoàn kiểm tra của huyện để kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện Kim Thành.

7. UBND các xã, thị trấn

- Thông báo kế hoạch, lịch kiểm tra cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn;

- Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra theo thành phần trong Quyết định của UBND huyện;

- Giám sát các doanh nghiệp thực hiện những kiến nghị của Đoàn kiểm tra trong công tác phòng, chống dịch.

5. Các doanh nghiệp có trách nhiệm:

- Bố trí địa điểm và thành phần đại diện của đơn vị (Người đại diện theo pháp luật, nếu là người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền; người phụ trách công tác phòng, chống dịch Covid-19; người quản lý lao động) làm việc với Đoàn kiểm tra.

- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 và quản lý lao động;

- Lập báo cáo theo đề cương tại Phụ lục gửi kèm Kế hoạch này”.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Đồng chí Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Kim Thành (07/04/2021)
- Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái mới (07/04/2021)
- THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC MÙA HÈ 2021 (30/03/2021)
- UBND huyện Kim Thành hướng dẫn các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để hoạt động trở lại(20/03/2021)
- Thường trực Huyện uỷ thăm động viên lực lượng cán bộ nữ tham gia công tác phòng dịch(10/03/2021)
- Kế hoạch tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2021 của UBND huyện Kim Thành (05/03/2021)
- Xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp cho người lái xe và học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Hải Dương(04/03/2021)
- Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương(04/03/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Kim Anh lần thứ 23, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp
+ 100% đại diện cử tri đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Kim Diện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2021-2026
+ Đồng chí Lê Văn Hiệu - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Kim Thành
+ Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái mới
+ Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 78
Hôm nay 497
Tháng này: 67,524
Tất cả: 1,176,317
THƯ VIỆN ẢNH