Hướng dẫn về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới

Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU, ngày 29/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo được sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về diễn biến, tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch Covid-19 cũng như những biến chủng mới do Virus Sars-CoV-2 gây ra; tin tưởng, đồng lòng thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, đồng thời nỗ lực duy trì lao động, sản xuất nhằm bảo đảm “mục tiêu kép”, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

- Tận dụng cơ hội tăng cường nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhân ái.

- Duy trì và thúc đẩy công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại Nhân dân, nâng cao uy tín, vị thế đất nước, quảng bá tiềm năng phát triển của huyện, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển “hậu đại dịch”.

- Đấu tranh, phản bác, kịp thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội.

2. Yêu cầu

- Tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Tăng cường các thông tin tích cực, thúc đẩy và lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, sẻ chia, đoàn kết của dân tộc; tránh gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

- Nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng internet, mạng xã hội, các phương tiện số nhằm tạo sự chuyển biến, có sức lan tỏa, thuyết phục trong toàn xã hội.

- Chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền cần có tính dự báo và kịp thời, cụ thể; phân công trách nhiệm công việc rõ ràng; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng để tổ chức thực hiện đạt kết quả.

- Thực hiện nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền. Việc tổ chức tuyên truyền phải đảm bảo an toàn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Thông tin, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện; trong đó nhấn mạnh 03 mục tiêu: (1) Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường; (2) Bảo đảm mục tiêu kép: Phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh; (3) Tập trung hỗ trợ khu vực, địa bàn có số ca nhiễm cao, tình hình, diễn biến dịch phức tạp.

- Thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có chọn lọc, đúng mức, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của các lực lượng chức năng đối với đại dịch Covid-19; truyền thông giáo dục sức khỏe để cộng đồng nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Thường xuyên, liên tục, cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân. Yêu cầu mọi người dân trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K + Vắc xin + công nghệ bắt buộc và các biện pháp phòng chống dịch khác theo chỉ đạo của chính quyền.

- Tuyên truyền chiến lược vắc-xin giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ quyết tâm, nỗ lực triển khai chiến lược toàn diện các lĩnh vực: Mua, nhập khẩu, nhận chuyển giao công nghệ, nghiên cứu sản xuất vắc-xin trong nước, tổ chức tiêm vắc-xin....Khẳng định đúng vai trò của vắc xin đối với phòng dịch; mục tiêu tiêm vắc xin nhanh, rộng, an toàn, đúng đối tượng. Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Hải Dương đến hết năm 2021có 2,6 triệu liều vắc xin để tiêm cho 1,3 triệu dân từ 18 tuổi trở lên. Kêu gọi người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng theo tinh thần “Tiêm vaccine phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong huyện đóng góp mua vắc xin phòng Covid-19 nhằm đảm bảo mục tiêu đã đề ra.

-Tuyên truyền để người dân nắm được khi chưa đủ lượng vắc xin thì thực hiện chế độ ưu tiên tiêm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần bình tĩnh, chấp hành theo đúng lộ trình, tránh việc tranh thủ, lợi dụng để được tiêm sớm không đúng đối tượng ưu tiên; khi đủ vắc xin sẽ tiêm mở rộng, ai cũng có quyền và nghĩa vụ phải tiêm; tránh tâm lý phân biệt, lựa chọn vắc- xin hoặc nêu lý do để né tránh việc tiêm phòng. Trường hợp cố tình không tiêm nếu bị nhiễm bệnh làm lây lan dịch ra cộng đồng sẽ bị xử lý theo pháp luật.

- Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; những gương người tốt, việc tốt trong tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi cá nhân ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch.

- Xây dựng hình ảnh Kim Thành nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19 với phương cách phù hợp, có chính trị - xã hội ổn định, kinh tế giàu tiềm năng phát triển, xã hội đoàn kết, trách nhiệm, sẵn sàng chung tay hỗ trợ cùng cả nước phòng, chống đại dịch. Phản ánh tình hình phòng, chống dịch trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện, giúp cán bộ, Nhân dân nhận thức rõ ràng về vị thế tích cực của Việt Nam trong bức tranh chung của thế giới.

- Phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp và tính tự lực, tự cường trong phòng, chống dịch. Các ngành, địa phương điều chỉnh cách tiếp cận mới phù hợp với tình hình, với mục tiêu “Quyết tâm giữ vững thành quả phòng chống dịch”. Thực hiện “mục tiêu kép” vừa sản xuất kinh doanh, vừa chống dịch, đặt việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân lên trên hết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 336 - KL/TU, ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống. Duy trì hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh. Tiếp tục chỉ đạo củng cố, duy trì và tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid...trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra phòng, chống dịch tại những nơi có nguy cơ cao; kiên quyết dừng hoạt động những trường hợp không đảm bảo yêu cầu về phòng dịch. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực đóng góp mua vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho người dân, sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

2. Đề nghị lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai nhiệm vụ công tác tuyên truyền, như sau:

2.1. Phòng Y tế

- Chủ động, cung cấp thông tin kịp thời về các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan định hướng, quản lý thông tin để thường xuyên có đánh giá chính xác, điều chỉnh kịp thời việc định hướng thông tin, cung cấp nội dung và liều lượng thông tin phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng giai đoạn, tình hình cụ thể.

+ Chỉ đạo các cơ sở y tế và cán bộ, nhân viên y tế phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt vai trò của người thầy thuốc, đồng thời, là những tuyên truyền viên hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh chủ động phòng ngừa, giữ gìn, nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình. Lưu ý tránh những thông tin trái chiều, có thể tác động tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch.

2.2. Phòng Văn hóa – Thông tin

- Phối hợp định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân các văn bản chỉ đạo, các biện pháp phòng, chống, các khuyến cáo phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo thống nhất, xuyên suốt, minh bạch, rõ ràng, nhanh chóng nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đồng thời, phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Chỉ đạo, huy động đồng bộ sự tham gia của các cơ quan, lực lượng tuyên truyền, chú trọng các kênh tuyên truyền hiện đại cùng với phát huy có hiệu quả hệ thống Đài truyền thanh ở cơ sở.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thông tin, truyền thông; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đăng, phát những thông tin không đúng sự thật, đưa lại các tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch; kịp thời ghi nhận, biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng giải pháp kỹ thuật trong rà soát, chặn, lọc, xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng tải các thông tin xuyên tạc, phản động gây hoang mang, kích động dư luận xã hội.

- Hướng dẫn Cổng thông tin điện tử huyện, các kênh thông tin trên mạng xã hội của các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân bình tĩnh, không hoang mang, không chủ quan, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị của Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh và chỉ đạo của huyện về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2.3. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ... phù hợp với điều kiện, tình hình dịch bệnh, tạo không khí lạc quan, tin tưởng trong Nhân dân; đồng thời lan tỏa các thông điệp phòng, chống dịch Covid-19 nhanh chóng, rộng khắp. Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sỹ trong sáng tác, tuyên truyền cổ động, dẫn dắt, tạo tâm lý tích cực, cổ vũ tình nhân ái, giúp đỡ, hỗ trợ của người dân, của cộng đồng, xã hội trong tham gia phòng, chống dịch.

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan, thông tin lưu động...để cỗ vũ, động viên tinh thần phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

3. Đề nghị Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ động tổng hợp, nắm tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, kịp thời phản bác và ngăn chặn thông tin, luận điệu sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội; chia sẻ và có các bài viết giải thích, làm rõ những vấn đề dư luận còn băn khoăn, bức xúc, chưa hiểu rõ để người dân có thông tin chính xác, từ đó hiểu, tin tưởng, đồng thuận xã hội.

- Tăng cường, chủ động rà soát, phát hiện sớm, kịp thời những “điểm nóng”, những đối tượng cơ hội, thù địch lợi dụng không gian mạng để kêu gọi kích động, chống phá; có giải pháp xử lý, triệt hạ ngay những mm mng, dấu hiệu có nguy cơ tạo bất ổn, bạo động chính trị.

- Theo dõi dư luận báo chí, mạng xã hội liên quan các vấn đề “phức tạp, nhạy cảm” để kịp thời đấu tranh, kiến nghị biện pháp xử lý các tin, bài sai sự thật.

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, thông tin chính thống qua các trang cá nhân, trang fanpage của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn hệ thống chính trị; chủ động phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại các khu vực, địa phương tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội theo các nội dung định hướng của Trung ương và cấp ủy các địa phương.

4. Đài Phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, linh hoạt, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh. Cân đối dung lượng, thời lượng thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh và các thông tin khác phù hợp diễn biến tình hình; tăng cường những thông tin tích cực, có phân tích, đánh giá, tạo sự yên tâm, tin tưởng trong Nhân dân, như: Kết quả trong điều trị, cách ly, trong nghiên cứu vắc xin, thuốc trị bệnh; các mô hình, cách làm mới phòng, chống dịch hiệu quả... Hạn chế tối đa các thông tin thiếu tính phản biện, thiếu tính xây dựng, gây hoang mang, lo lắng, tạo tâm lý bất an trong dư luận xã hội. Căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế, nhu cầu, đối tượng phục vụkhả năng cụ thể, xây dựng chuyên mục, chuyên trang, phát sóng định kỳ về công tác phòng, chống dịch theo kế hoạch của Huyện ủy. Phản ánh, phỏng vấn cán bộ, đảng viên, người dân, đại diện các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo, người có uy tín...tạo sự nhất trí, đồng lòng, ủng hộ, sẵn sàng vượt khó khăn, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, tạo khí thế quyết tâm, tin tưởng trong Nhân dân. Tuyên truyền đậm nét những thông tin, số liệu tích cực như: số ca khỏi bệnh, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, gương người tốt, việc tốt, điểm sáng trong sản xuất, kinh doanh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện...Tuyên truyền các quy định về xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; phê phán những hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, tung tin thất thiệt, sai lệch gây hoang trong dư luận.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của tỉnh và của huyện trong các cấp mặt trận và các tổ chức thành viên, nhất là trong các tổ chức của Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi...Đặc biệt phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư, Tổ công tác dân vận, Tổ Covid cộng đồng trong phối hợp phát hiện, truy vết, giám sát cách ly tại gia đình. Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của đoàn viên, hội viên, Nhân dân, đặc biệt là người dân ở những địa phương, khu vực chịu tác động trực tiếp của các biện pháp phòng, chống dịch một cách kịp thời, có chiều sâu. Tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính xác, tích cực trên mạng xã hội và internet. Tăng cường tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tổ chức các hoạt động, chương trình từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân phấn đấu vượt qua thách thức, giữ vững niềm tin với Đảng.

6. Các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phù hợp với diễn biến tình hìnhyêu cầu của công tác phòng, chống dịch của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, định hướng và quản lý tốt việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội để chỉ đạo, tổ chức các biện pháp thông tin, tuyên truyền kịp thời và hiệu quả. Chủ động phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tuyên truyền phục vụ công tác phòng, chống dịch. Phối hợp, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các sai phạm trong đưa tin theo tinh thần Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 119/2020/NĐ- CP, ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và các quy định khác có liên quan. Lãnh đạo, chỉ đạo nắm, giải quyết tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp Nhân dân, nhất là trong tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải thực hiện các biện pháp giãn cách...xây dựng phương án, kịch bản thông tin, tuyên truyền linh hoạt, phù hợp, bảo đảm ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội./.”

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Trao nhà đại đoàn kết cho hội viên phụ nữ nghèo (24/11/2022)
- Hội Cựu thanh niên xung phong huyện gặp mặt nhân kỷ niệm 92 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (19/10/2022)
- Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp tổ chức Liên hoàn hát ru dân ca năm 2022 (29/09/2022)
- Huyện đoàn Kim Thành phối hợp tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi (29/09/2022)
- Hội nông dân huyện Ra mắt mô hình "Cánh đồng không rác thải ni lông và bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật”  (29/09/2022)
- Gắn biển công trình thanh niên “con đường bích hoạ”(17/07/2021)
- Đảng bộ Dân đàng huyện tổng kết công tác Đảng năm 2020(16/01/2021)
- Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020(14/01/2021)
- Huyện nhà tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021(25/12/2020)
- Hội người cao tuổi huyện tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021(16/12/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Kim Thành tham gia điểm cầu trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
+ HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN KIM THÀNH TỔ CHỨC KHÁM TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 02/12/2022
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 29/11/2022
+ UBND huyện phối hợp tổ chức chương trình “thắp sáng ước mơ”
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 297
Hôm nay 3,195
Tháng này: 198,093
Tất cả: 2,900,671
THƯ VIỆN ẢNH