Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Tam Kỳ năm 2021

Ngày 06/9/2021, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành ban hành Kế hoạch số 1680/KH-UBND về tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Tam Kỳ. Nội dung Kế hoạch như sau:

"Căn cứ Quy chế số 03-QC/TU, ngày 18/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Kế hoạch số 24- KH/HU, ngày 05/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện Kim Thành năm 2021, UBND huyện Kim Thành xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đồng chí Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Tam Kỳ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chủ tịch UBND huyện trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham vấn của của nhân dân xã Tam Kỳ. Trên cơ sở đó, tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân; kiểm tra tính đúng đắn của việc thực hiện các quy định đã ban hành; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để chỉ đạo giải quyết, kiến nghị giải quyết hoặc nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chủ trương, chính sách chưa phù hợp.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của cấp ủy và các quy định của chính quyền địa phương; xác định những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

- Tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền; củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.

- Kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót; phát huy ưu điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao trình độ năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.

- Bảo đảm thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; điều lệ, quy chế, quy định của tổ chức và địa phương.

- Tổ chức tiếp xúc, đối thoại phải đảm bảo dân chủ, bình đẳng, công khai, khách quan, minh bạch trên tinh thần xây dựng, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

- Những ý kiến, kiến nghị đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật nhưng người được tiếp xúc, đối thoại vẫn tiếp tục có ý kiến, kiến nghị làm ảnh hưởng đến cuộc tiếp xúc, đối thoại thì có quyền từ chối xem xét trả lời.

- Tổ chức tiếp xúc, đối thoại phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN TỔ CHỨC TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI

1. Nội dung tiếp xúc, đối thoại

- Thông báo khái quát về tình hình kinh tế- xã hội; những vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

- Thu thập ý kiến đóng góp, tham vấn của nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành và các chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương đã hoặc sẽ ban hành, có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân.

- Nghe ý kiến nhân dân phản ánh về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; về đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên;

- Nghe ý kiến của nhân dân phản ánh về hững vấn đề bức xúc phát sinh tại địa phương mà cấp ủy, chính quyền cần tập trung chỉ đạo giải quyết. - Trực tiếp trả lời, chỉ đạo, giải quyết những kiến nghị cụ thể của nhân dân trong quá trình tiếp xúc, đối thoại hoặc kiến nghị với cấp trên trực tiếp, với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

2. Thành phần hội nghị

* Đại biểu tỉnh:

- Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ huyện; - Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy theo dõi huyện;

* Đại biểu huyện:

- Thường trực HU, HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; - Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm 6; đ/c Huyện ủy viên phụ trách xã Tam Kỳ;

- Thủ trưởng một số phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện; - Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện;

- Lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy;

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;

- Phóng viên Đài Phát thanh huyện, Cổng thông tin điện tử huyện;

* Đại biểu xã Tam Kỳ:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; - Bí thư các Chi bộ, Trưởng các thôn;

- Nhân dân (100 người trở lên).

3. Hình thức tiếp xúc, đối thoại:

Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Tam Kỳ.

4. Thời gian, địa điểm

Hội nghị tiếp xúc đối thoại của đồng chí Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Tam Kỳ tổ chức 1/2 ngày, dự kiến trong tháng 10/2021 tại hội trường xã Tam Kỳ (thời gian cụ thể có thông báo sau).

5. Phương pháp, cách thức tổ chức tiếp xúc, đối thoại

* Bước 1: UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Tam Kỳ chậm nhất ngày 06/9/2021.

* Bước 2: Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ, Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, các tổ chức chính trị-xã hội và Đảng ủy, UBND xã Tam Kỳ tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã Tam Kỳ thông qua các kênh thông tin (báo chí, thăm dò ý kiến, dư luận xã hội, trang điện tử, trên Internet…) tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo nhóm bằng văn bản, chuyển đến Chủ tịch UBND huyện (qua Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND và Ban Dân vận Huyện ủy) trước ngày 20/9/2021.

* Bước 3: Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy phân loại từng nội dung theo mức độ cấp thiết của vấn đề kiến nghị của nhân dân, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị và Đảng uỷ, UBND xã Tam Kỳ chuẩn bị bằng văn bản nội dung trao đổi, đối thoại, giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ∕∕∕và nhân dân.

Tổng hợp báo cáo tiếp thu, trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân và xây dựng nội dung, chương trình Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện xong tháng 09/2021.

* Bước 4: Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại theo trình tự:

1- Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua nội dung chương trình, nội quy tiếp xúc đối thoại; giới thiệu chủ tọa, phân công Tổ thư ký hội nghị tiếp xúc đối thoại.

2- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị thông báo cho nhân dân về những nội dung tiếp xúc, đối thoại.

3- Nhân dân phát biểu ý kiến theo thứ tự, nội dung, thời gian phát biểu đã đăng ký và theo sự điều hành của người chủ trì.

4- Người chủ trì tổng hợp các ý kiến, trả lời trực tiếp hoặc phân công đại diện lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị báo cáo, giải trình về những kiến nghị của nhân dân nêu ra thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

5- Nhân dân tiếp tục trao đổi, phát biểu ý kiến (nếu có) sau khi nghe người chủ trì trả lời hoặc đại diện các cơ quan, báo cáo, giải trình.

6- Người chủ trì kết luận: Những nội dung đã đối thoại; những nội dung đã được giải quyết; những nội dung nêu ra tại hội nghị chưa được giải quyết, giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết và trả lời nhân dân theo thời hạn quy định.

* Bước 5: Chủ tịch UBND huyện ra thông báo kết luận, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân sau tiếp xúc, đối thoại; báo cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy; lưu trữ hồ sơ tiếp xúc, đối thoại theo quy định.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn Đảng ủy, UBND xã Tam Kỳ tổ chức lấy ý kiến của nhân dân; tổng hợp bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND và Ban Dân vận Huyện ủy) trước 25 ngày tổ chức đối thoại.

2. Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân; phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết, trả lời nhân dân. Sau hội nghị, tổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ cuộc tiếp xúc, đối thoại theo quy định.

3. Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

4. Đảng ủy, UBND xã Tam Kỳ phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị, lưu ý đến việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định."

Để triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn, Văn phòng HU, HĐND và UBND huyện, Thường trực UB MTTQ huyện có kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của nhân dân xã Tam Kỳ phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri của Chủ tịch UBND huyện vào ngày 08/9/2021./.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ (29/11/2021)
- Khởi công công trình “Cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao KM15+835 QL17B với đường 20/9 Thị trấn Phú Thái (27/11/2021)
- “Đột phá” trong quy hoạch giao thông vùng huyện, hứa hẹn thay đổi diện mạo Kim Thành (23/11/2021)
- Lãnh đạo huyện chúc mừng một số doanh nghiệp tiêu biểu (13/10/2021)
- Đại hội lần thứ 5 Hội chữ thập đỏ huyện Kim Thành, nhiệm kỳ 2021- 2026 thành công tốt đẹp (07/10/2021)
- Thường trực huyện ủy Kim Thành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện(06/09/2021)
- Huyện nhà tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và học tập chuyên đề năm 2021(13/06/2021)
- Huyện nhà tổng kết công tác xây dựng đảng và phong trào thi đua năm 2020(30/01/2021)
- Tổng kết công tác đoàn hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020(14/01/2021)
- Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện khoá XIX thành công tốt đẹp(30/12/2020)
++ THÔNG BÁO
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 09/8/2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 08/8/2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 05/8/2022
+ Thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành năm 2022
+ Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 444
Hôm nay 1,717
Tháng này: 167,107
Tất cả: 2,479,557
THƯ VIỆN ẢNH