Hướng dẫn số 28-HD/BTGHU ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên Giáo Huyện ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, ngày 27/8/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Sau đây gọi tắt là Kết luận số 01-KL/TW), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định rõ nội dung công việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Kết luận số 01-KL/TW, tạo sự thống nhất nhận thứchành động trong toàn Đảngtoàn dân nhằm tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW); làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấpNghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

2. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở bám sát Kết luận số 01-KL/TW và kế hoạch của tỉnh, của huyện, xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung, giá trị ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

1.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện

Cấp ủy huyện và cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung của Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuyển tải, phát hành chuyên đề toàn khóa và tiến hành hướng dẫn thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm theo kế hoạch.

Các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa, hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị củaquan, đơn vị, địa phương.

2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn, gắn với thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước của các ngành, địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm.

2.2. Cơ quan phụ trách và thời gian thực hiện

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm như sau:

- Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa vào quý IV năm 2021, hoàn thành xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm trước đó. Riêng năm 2021 hoàn thành vào quý III năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác khi tổng kết công tác cuối năm.

- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa vào quý III năm 2021, hoàn thành xây dựng kế hoạch từng năm vào quý IV của năm trước đó. Riêng năm 2021 hoàn thành vào quý III năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với cấp uỷ cấp trên khi tổng kết công tác đảng cuối năm.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; trong đó, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định rõ nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.

3.2. Cơ quan, cá nhân phụ trách và thời gian thực hiện

- Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy định, quy chế để khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương là một nội dung của báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo với cấp uỷ hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác vào dịp tổng kết cuối năm.

4. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đẩy mạnh việc tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cợ hội chính trị.

4.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện

Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng và các ngành trong khối tuyên truyền tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Hoàn thành xây dựng kế hoạch tuyên truyền vào quý IV năm 2021.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tường Hồ Chí Minh

5.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Đẩy mạnh các hoạt động quán triệt, vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm “học thật, thi thật, nhân tài thật”; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

5.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện

- Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường học; chú trọng xây dựng tàỉ liệu phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với các cấp học. Chỉ đạo sơ kết 5 năm sử dụng btài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thời gian thực hiện, quý IV năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các nhà trường. Triển khai thực hiện cuốn sách “Bác Hồ, những câu chuyện và bài học dành cho thiếu niên, nhi đồng” trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện xây dựng kế hoạch giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ; thời gian hoàn thành, quý IV năm 2021.

6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương

6.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị sổ 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

6.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện

Các cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch số 29-KH/HU, bảo đảm thực hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Quý IV hằng năm hoàn thành xây dựng kế hoạch của năm kế tiếp, báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, xây dựng kế hoạch giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Quý IV hằng năm hoàn thành xây dựng kế hoạch của năm kế tiếp, báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW

7.1. Nội dung và phương thức thực hiện

Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

7.2. Cơ quan phụ trách, thời gian thực hiện

Các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện vào quý III hằng năm. Riêng năm 2021 báo cáo vào tháng 12/2021; tồ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào quý II năm 2023; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào quý IV năm 2025; kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, chủ trì sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào quý II năm 2023, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào quý IV năm 2025, kết hợp biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Ban hành hướng dẫn thực hiện báo cáo hằng năm và hướng dẫn thực hiện sơ kết, tổng kết; tổng hợp báo cáo hằng năm và báo cáo sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy; là cơ quan chủ trì tham mưu, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được triển khai thực hiện trong toàn Đảng và toàn xã hội. Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các chi, đảng uỷ trực thuộc Huyện ủy căn cứ Kết luận số 01-KL/TW và Kế hoạch này, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả./.
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn huyện Kim Thành (01/07/2022)
- UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban mở rộng để nghe và cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình trình Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX (27/06/2022)
- UBND huyện tổ chức họp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình trên địa bàn (15/06/2022)
- Kim Thành: Đang tập trung xúc tiến các hoạt động đầu tư dự án trọng điểm giai đoạn 2021 -2025 và các dự án tạo nguồn để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 (11/06/2022)
- Kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân năm 2021 (22/04/2022)
- Huyện Kim Thành tổ chức họp triển khai Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh bến bãi ngoài đê(31/08/2021)
- Kim Thành triển khai tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19(26/08/2021)
- Chủ tịch UBND huyện Kim Thành kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19(11/08/2021)
- Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện Kim Thành về việc áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kim Thành(08/08/2021)
- Huyện Kim Thành: Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19(04/08/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn huyện Kim Thành
+ Thường trực HĐND huyện giám sát tại cơ sở trong công tác triển khai thực hiện đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025
+ Công an Kim Thành bắt đối tượng cướp giật và thực hiện 08 vụ trộm cắp tài sản
+ Hội liên hiệp phụ nữ xã Kim Anh phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu”
+ UBND huyện Kim Thành Công khai hồ sơ Giấy phép môi trường của Công ty TNHH Vinh Phát Việt Nam tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 144
Hôm nay 464
Tháng này: 117,872
Tất cả: 2,336,804
THƯ VIỆN ẢNH