Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ tháng 9 năm 2021

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

2. Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

3. Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ngày 28/07/2021 của Chính phủ về quy định tiêu chí phân loại cảng biển.

Hiệu lực từ ngày: 10/09/2021

4. Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/08/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai.

Hiệu lực từ ngày: 15/09/2021

5. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/07/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Hiệu lực từ ngày: 15/09/2021

6. Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/07/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo.

Hiệu lực từ ngày: 15/09/2021

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 24/2021/QĐ-TTG ngày 16/07/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

IV. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/07/2021 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

2. Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ Lao động thương binh và xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

3. Thông tư số 04/2021/TT-BCT ngày 16/07/2021 của Bộ Công thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò.

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

4. Thông tư số 56/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên.

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

5. Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai.

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

6. Thông tư số 31/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế ban hành 10 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm.

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

7. Thông tư số 12/2021/TT-BGTVT ngày 18/06/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải.

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

8. Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30/06/2021 của Bộ Y tế quy định danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

9. Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15/07/2021 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

10. Thông tư số 60/2021/TT-BTC ngày 21/07/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá.

Hiệu lực từ ngày: 03/09/2021

11. Thông tư số 102/2021/TT-BQP ngày 22/07/2021 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 172/2018/TT-BQP ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hiệu lực từ ngày: 04/09/2021

12. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/07/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Hiệu lực từ ngày: 05/09/2021

13. Thông tư số 103/2021/TT-BQP ngày 23/07/2021 của Bộ Quốc phòng quy định về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng.

Hiệu lực từ ngày: 05/09/2021

14. Thông tư số 07/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/07/2021 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét”.

Hiệu lực từ ngày: 08/09/2021

15. Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/07/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

Hiệu lực từ ngày: 09/09/2021

16. Thông tư số 63/2021/TT-BTC ngày 29/07/2021 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh.

Hiệu lực từ ngày: 13/09/2021

17. Thông tư số 62/2021/TT-BTC ngày 29/07/2021 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên mua bán nợ Việt Nam.

Hiệu lực từ ngày: 15/09/2021

18. Thông tư số 15/2021/TT-BGTVT ngày 30/07/2021 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiệu lực từ ngày: 15/09/2021

19. Thông tư số 06/2021/TT-BVHTTDL ngày 22/07/2021 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên thể thao thành tích cao.

Hiệu lực từ ngày: 15/09/2021

20. Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 02/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương thức xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

Hiệu lực từ ngày: 17/09/2021

21. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/08/2021 của bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

Hiệu lực từ ngày: 19/09/2021

22. Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/08/2021 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hiệu lực từ ngày: 22/09/2021

23. Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021 của Bộ Công thương về việc quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Hiệu lực từ ngày: 22/09/2021

24. Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/08/2021 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện.

Hiệu lực từ ngày: 25/09/2021

25. Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/08/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

Hiệu lực từ ngày: 27/09/2021

26. Quyết định số 02/2021/QĐ-KTNN ngày 20/08/2021 của Tổng kiểm toán nhà nước bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do tổng kiểm toán nhà nước ban hành.

Hiệu lực từ ngày: 01/09/2021

27. Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/07/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

Hiệu lực từ ngày: 15/09/2021

PTP (Nguồn : Sotuphap.haiduong.gov.vn)

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Quy định mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ(24/08/2021)
- Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 7 năm 2021(24/08/2021)
- Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai(24/08/2021)
- Những nội dung cơ bản của Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực ngày 01/7/2021(29/06/2021)
- Văn bản QPPL nổi bật có hiệu lực từ tháng 4 năm 2021(10/05/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Hội nghị Công bố Quyết định của BTV Huyện ủy và UBND huyện về công tác cán bộ
+ Hướng dẫn số 28-HD/BTGHU ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên Giáo Huyện ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ Hội nghị khen thưởng học sinh có thành tích cao năm học 2020-2021
+ Đ/c Lê Anh Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Thành
+ Tích cực Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” (Đợt 2) trên địa bàn huyện bắt đầu từ ngày 15/9 đến 14/10/2021
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 275
Hôm nay 947
Tháng này: 115,801
Tất cả: 1,485,909
THƯ VIỆN ẢNH