Văn bản Quy phạm pháp luật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2021

I. VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/08/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021

2. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Hiệu lực từ ngày 15/10/2021

3. Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hiệu lực từ ngày 15/10/2021

II. VĂN BẢN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021

III. VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

1. Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/08/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021

2. Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021

3. Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021

4. Thông tư số 13/2021/TT-BGTVT ngày 26/07/2021 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BGTVT ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021

5. Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29/07/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021

6. Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021

7. Thông tư số 5/2021/TT-BNV ngày 12/08/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021

8. Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/08/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021

9. Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11/08/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021

10.Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/08/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021

11. Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/08/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Hiệu lực từ ngày 02/10/2021

12. Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT ngày 19/08/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiệu lực từ ngày 04/10/2021

13. Thông tư số 12/2021/TT-BTNMT ngày 17/08/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; công tác bay đo từ và trọng lực; công tác xác định hàm lượng một số nguyên tố hóa học bằng phương pháp ICP-MS.

Hiệu lực từ ngày 05/10/2021

14. Thông tư số 109/2021/TT-BQP ngày 23/08/2021 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Hiệu lực từ ngày 10/10/2021

15. Thông tư số 73/2021/TT-BTC ngày 25/08/2021 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã.

Hiệu lực từ ngày 11/10/2021

16. Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/08/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Hiệu lực từ ngày 12/10/2021

17. Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT ngày 31/08/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Hiệu lực từ ngày 15/10/2021

18. Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31/08/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

Hiệu lực từ ngày 15/10/2021

19. Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ

Hiệu lực từ ngày 15/10/2021

20. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Hiệu lực từ ngày 15/10/2021

21. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức xây dựng

Hiệu lực từ ngày 15/10/2021

22. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hiệu lực từ ngày 15/10/2021

23. Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ

Hiệu lực từ ngày 15/10/2021

24. Thông tư số 17/2021/TT-BGTVT ngày 25/08/2021 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt

Hiệu lực từ ngày 15/10/2021

25. Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/08/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Hiệu lực từ ngày 15/10/2021

26. Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT ngày 26/08/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Hiệu lực từ ngày 21/10/2021

27. Thông tư số 24/2021/TT-BGDĐT ngày 08/09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hiệu lực từ ngày 24/10/2021

28. Thông tư số 25/2021/TT-BGDĐT ngày 08/09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030.

Hiệu lực từ ngày 24/10/2021

29. Thông tư số 12/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước

Hiệu lực từ ngày 27/10/2021

30. Thông tư số 08/2021/TT-NHNN ngày 06/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Hiệu lực từ ngày 27/10/2021.

IV. VĂN BẢN QPPL CỦA UBND TỈNH

1. Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiệu lực từ ngày 01/10/2021.

PTP(Nguồn:sotuphap.haiduong.gov.vn)

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (27/04/2022)
- Thông báo các văn bản quy phạm pháp luật nổi bật có hiệu lực từ tháng 3 năm 2022  (22/03/2022)
- UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đ (21/02/2022)
- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính  (04/01/2022)
- UBND tỉnh Hải Dương quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 22-Ctr/TU ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-20 (02/12/2021)
- Quy chế làm việc của UBND huyện Kim Thành nhiệm kỳ 2021-2026(04/10/2021)
- Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022(04/10/2021)
- Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ tháng 9 năm 2021(15/09/2021)
- Quy định mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ(24/08/2021)
- Văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 7 năm 2021(24/08/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 229
Hôm nay 468
Tháng này: 238,861
Tất cả: 2,143,777
THƯ VIỆN ẢNH