Ban hành kế triển khai thực hiện quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện theo Quyết dịnh 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 3906/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương, ngày 29/11/2021 UBND huyện ban hành Kế hoạch số 2764/KH-UBND về việc triển khai thực hiện quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, bám sát nội dung Quyết định số 25/2021/QĐ- TTg và chỉ đạo, hướng dẫn hàng năm tỉnh, với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

2. Thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

4. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, đánh giá, công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

5. Đề xuất, triển khai các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

6. Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 25; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân về hiệu quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg

UBND huyện giao cho Phòng Tư pháp là đơn vị đầu mối; chủ trì, phối hợp, hướng dẫn cơ quan, đơn vị liên quan; UBND cấp xã triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Phòng Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu có liên quan đến ngành mình, đơn vị mình.

3. UBND các xã, thị trấn: Căn cứ kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo của Sở Tư pháp, UBND huyện xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch này xong trước 15/12/2021. Chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch làm đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBND cấp xã.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể huyện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tới các thành viên, hội viên; vận động thành viên, hội viên tham gia xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính./.

PTP


Xem Kế hoạch tại đây
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kim Thành: Tổ chức Hội nghị truyền thông trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho nhân dân xã Kim Xuyên, Thượng Vũ (10/05/2022)
- Tìm hiểu pháp luật về Trẻ em (02/05/2022)
- Cuộc thi “ Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022” trên địa bàn tỉnh Hải Dương (26/04/2022)
- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành kế hoạch hoạt động năm 2022 (21/04/2022)
- Phát động Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở"  (20/04/2022)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 169
Hôm nay 329
Tháng này: 238,722
Tất cả: 2,143,638
THƯ VIỆN ẢNH