Triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa IX

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương; Kế hoạch 4163/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành ban hành Kế hoạch số 2825/KH-UBND ngày 06/12/2021 nhằm triển khai hiện hiệu quả Kết luận số 83-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Kế hoạch số 4163/KH-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương.


Theo đó, UBND huyện yêu cầu các ngành, các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị, cụ thể các nội dung sau:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch để cụ thể hóa các nội dung theo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW và Nghị quyết số 48-NQ/TW, Chỉ thị số 17-CT/TU, Kế hoạch số 4163/KH-UBND tỉnh và Kế hoạch của huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương, đơn vị mình. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận 83-KL/TW và Chỉ thị số 17-CT/TU

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành các quy định của pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm

3. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật đảm bảo phù hợp với nội dung định hướng, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 48-NQ/TW; Rà soát, xác định, đề xuất các nội dung định hướng, các lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật. Kiểm tra đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, với chi phí tuân thủ thấp. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, rà soát văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, ngay khi có căn cứ rà soát, không bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát hoặc văn bản có nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan. Nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện “Đề án nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn huyện.

4. Tổ chức thi hành pháp luật đảm bảo toàn diện, hiệu quả, đồng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật. Thông qua hoạt động thi hành pháp luật phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu và tuân thủ pháp luật. Đổi mới phương pháp, tăng cường nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là khâu đầu vào trong tổ chức thi hành pháp luật.

5. Củng cố, kiện toàn kiện toàn người làm công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật, pháp chế đảm bảo phù hợp với chủ trương, chính sách tinh giản biên chế đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của huyện; cập nhật đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật của huyện theo quy định.

PTP

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Nghị định 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều (09/08/2022)
- Triển khai Nghị định số 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (04/08/2022)
- Những điểm mới tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, ATXH; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình (27/07/2022)
- Tăng mức xử phạt trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu có hiệu lực từ ngày 22/7/2022 (Nghị định 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ) (22/07/2022)
- Những điểm mới của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 28/01/2022 (21/07/2022)
- ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH(01/12/2021)
- Biện pháp xử lý hành chính - Những điểm mới quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(01/12/2021)
- Ban hành kế triển khai thực hiện quy định về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện theo Quyết dịnh 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ(01/12/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 09/8/2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 08/8/2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 05/8/2022
+ Thông báo tuyển dụng giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành năm 2022
+ Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Thành
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 443
Hôm nay 1,713
Tháng này: 167,103
Tất cả: 2,479,553
THƯ VIỆN ẢNH