Thường trực HĐND huyện họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2022

Ngày 21/01/2022, Thường trực HĐND huyện họp xem xét Về công tác phát thanh, truyền thanh; công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện.

Sau khi xem xét báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Thường trực HĐND huyện kết luận các nội dung như sau:

I – VỀ CÔNG TÁC PHÁT THANH, TRUYỀN THANH

Thời gian qua, Đài phát thanh, Đài truyền thanh các xã, thị trấn (sau đây gọi chung là Đài phát thanh, truyền thanh) đã phát huy tốt vai trò “cầu nối” tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Đài phát thanh, truyền thanh đã bám sát định hướng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện và các xã, thị trấn về lĩnh vực thông tin, tuyên truyền; thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phát thanh, truyền thanh, kịp thời tuyên truyền các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phổ biến các kiến thức khoa học - kỹ thuật, các hoạt động quốc phòng - an ninh, biểu dương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, góp phần động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới…

Năm 2021 Đài Phát thanh huyện đã sản xuất được hơn 333 chương trình thời sự với gần 3.000 tin, bài; trong đó, thực hiện 05 chương trình thời sự/tuần, mỗi chương trình có thời lượng từ 30 phút, phát sóng 2 buổi/ngày, phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn. Đài Phát thanh huyện còn sản xuất hơn 110 tin và phóng sự truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, bao gồm các thể loại: Tin nhanh, tin sâu, phóng sự, bài phản ánh, phỏng vấn, lược thuật, thu thanh biểu dương gương người tốt, việc tốt và nhiều vấn đề, sự kiện được dư luận xã hội quan tâm.

Ngoài việc nâng cao chất lượng các bản tin thời sự, Đài Phát thanh huyện còn duy trì các chuyên mục hàng tháng tuyên truyền về các vấn đề kinh tế - xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình, y tế, giáo dục, văn hóa, văn nghệ... Công tác phát thanh, truyền thanh đã giúp các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương; giúp người dân nắm bắt tiếp nhận các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống.

Toàn huyện hiện có 18 đài truyền thanh xã, thị trấn với 760 cụm loa truyền thanh ở các thôn, xóm, khu dân cư. Đài truyền thanh các xã, thị trấn xây dựng và duy trì các chuyên mục: “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “An ninh trật tự - An toàn giao thông”, “Phổ biến pháp luật”… Tới nay đã có 95% dân số được nghe đài 4 cấp.

Tuy nhiên, công tác phát thanh, truyền thanh vẫn còn một số hạn chế, như: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, biên tập viên, phóng viên, phát thanh viên còn hạn chế về nghiệp vụ báo chí, phát thanh, truyền thanh. Đài phát thanh huyện chưa tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giới thiệu về mảnh đất con người, những thành tựu nổi bật của Kim thành với bạn nghe đài. Nội dung, chương trình truyền thanh các xã, thị trấn chưa phù hợp với nhu cầu của nhân dân, chưa đáp ứng được với yêu cầu, chủ yếu mới dừng lại ở việc thông tin, thông báo. Còn 5% dân số chưa được nghe đài 4 cấp.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế là: Hệ thống đài truyền thanh cấp xã còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị; cán bộ được phân công phụ trách Đài cơ bản là không được đào tạo chuyên ngành; cơ chế đãi ngộ, phụ cấp cho cán bộ phụ trách Đài còn thấp; kinh phí đầu tư cho hoạt động truyền thanh cơ sở còn hạn hẹp so với yêu cầu thực tiễn.

Để làm tốt công tác phát thanh, truyền thanh mang lại những hiệu quả thiết thực hơn, giúp người dân nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhân dân, nhân rộng những điển hình tiên tiến, xây dựng nông thôn mới, con người mới xã hội chủ nghĩa; Thường trực HĐND huyện kiến nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo Đài phát thanh huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện

- Cần có sự đầu tư toàn diện nâng cao chất lượng hoạt động công tác phát thanh, truyền thanh cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và nguồn lực của địa phương.

- Từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, viên chức; xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực làm công tác phát thanh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đài. Xem xét chỉ đạo tổ chức xét hoặc thi tuyển để bố trí đủ viên chức theo đề nghị của Đài phát thanh huyện.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật truyền dẫn, phát sóng, phát thanh, truyền thanh; khai thác sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mọi mặt của đời sống xã hội tới người dân.

- Thường xuyên tiến hành công tác thanh, kiểm tra, tổng kết để đánh giá đúng tình hình tổ chức và hoạt động của các đài, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội liên quan đến hoạt động phát thanh, truyền thanh tại địa phương.

3. Đài Phát thanh huyện

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác phát thanh, truyền thanh.

- Không ngừng nâng cao chất lượng nội dung phát thanh đảm bảo phải phong phú, nhanh, mới và thiết thực. Các chương trình được xây dựng theo hướng đa dạng và hấp dẫn.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, cung cấp các thông tin chuyên đề, hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng viết tin, bài cho cán bộ Đài truyền thanh các xã, thị trấn.

- Hướng dẫn đài truyền thanh các xã, thị trấn bám sát nhiệm vụ tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền đại phương; thông tin nhanh hơn, kịp thời hơn, các chương trình đi vào chiều sâu, sát với thực tế cuộc sống, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn, đảm bảo 100% dân số trong huyện được nghe đài 4 cấp ngay trong quý I năm 2022.

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Cần xác định Đài truyền thanh là phương tiện tuyên truyền hữu hiệu của các địa phương để nhân dân nắm bắt các chủ trương, chính sách của cấp trên và chính quyền địa phương; từ đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với hoạt động của đài truyền thanh cơ sở.

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống đài truyền thanh cơ sở; đồng thời chú ý công tác đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở được cấp ủy đảng chính quyền các địa phương quan tâm.

- Tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tích cực phối hợp với Đài truyền thanh trong việc kịp thời cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật mới, biên soạn nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, liên quan thiết thực đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân để xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thanh phù hợp.

II- VỀ CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ

Năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, trong đó đã huy động được 1.173 người tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT), đưa tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn lên 27.255, đưa tỷ lệ bao phủ y tế toàn dân lên 91%.

Để tiếp tục triển khai thực hiện mục tiêu mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, về phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người sử dụng dịch vụ y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân đân trên địa bàn huyện theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững; Thường trực HĐND huyện kiến nghị Bảo hiểm xã hội huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mục 2 Thông báo số 28/TB-HĐ ngày 27/5/2021, Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND huyện về tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và thực hiện Đề án Ocop năm 2021; tiến độ thực hiện chỉ tiêu BHYT và BHXHTN năm 2021; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu BHYT xác định mục tiêu cụ thể:

- Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; Mở rộng các nhóm đối tượng đến 2022 có 92% dân số của huyện tham gia BHYT.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích quỹ BHYT.

2. Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện pháp luật về BHYT như:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia BHYT toàn dân, phải xem việc thực hiện BHYT toàn dân là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thực hiện mục tiêu công bằng xã hội.

- Chủ động rà soát, giao chỉ tiêu kế hoạch số người tham gia BHYT cụ thể cho các xã, thị trấn. Chỉ đạo UBND xã, thị trấn giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, xóm... để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm triển khai các năm tiếp theo. Coi tỷ lệ người dân tham gia BHYT là một trong những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về BHYT đúng quy định của pháp luật. Phối hợp tham mưu đưa nội dung thực hiện chỉ tiêu BHYT, BHXHTN vào đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm.

3. Phối kết hợp với Trung tâm y tế huyện nâng cao chất lượng và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đây là nhóm giải pháp quan trọng, có yếu tố quyết định đến việc chuyển đổi nhận thức sang hành vi “mua thẻ BHYT” được hưởng các quyền lợi thiết thực khi ốm đau phải khám chữa bệnh BHYT. Từ đó họ sẽ tham gia hoặc tiếp tục tham gia để đảm bảo duy trì và phát triển số người tham gia BHYT một cách bền vững.

4. Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, phổ biến pháp luật về BHYT theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia theo từng nhóm đối tượng, nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHYT và tự giác tham gia. Đồng thời gắn công tác truyền thông với công tác thi đua - khen thưởng là một giải pháp quan trọng trong phát triển đối tượng tham gia BHYT.

5. Tăng cường tham mưu cho BHXH tỉnh làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT của các đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh nhằm thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền bình đẳng trong việc thực hiện chính sách BHYT theo pháp luật, giúp cho công tác xử lý vi phạm pháp luật về BHYT sẽ đạt hiệu quả cao.

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, Đài phát thanh huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, các cơ quan liên quan và Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai thực hiện nội dung kết luận phiên họp./.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kim Thành: Khai giảng lớp (thứ 02) bồi dưỡng năng lực hoạt động cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã (09/05/2022)
- Kim Thành hoàn thành lớp thứ nhất bồi dưỡng năng lực hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (07/05/2022)
- Kết quả phiên họp thường kỳ tháng 3/2022 của Thường trực HĐND huyện (04/04/2022)
- Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện Kim Thành khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp(10/01/2022)
- Kết quả kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (24/12/2021)
- HĐND huyện Kim Thành ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(16/11/2021)
- Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp(06/11/2021)
- Bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Hội thẩm Tòa án ND huyện Kim Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(04/08/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 211
Hôm nay 635
Tháng này: 239,028
Tất cả: 2,143,944
THƯ VIỆN ẢNH