Kết quả phiên họp thường kỳ tháng 3/2022 của Thường trực HĐND huyện

Ngày 28/3/2022, Thường trực HĐND huyện họp xem xét Báo cáo thực trạng về tổ chức xây dựng và quản lý các thiết chế về văn hóa trên địa bàn huyện; giải pháp phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trong thời gian tới; Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Thông báo số 115/TB-HĐND ngày 28/9/2021 của Thường trực HĐND huyện về tình hình quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; Trưởng, Phó Trưởng các Ban HĐND huyện; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa –TT-TT, Đài phát thanh, Tài nguyên và Môi trường huyện.

Đ/c Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện điều hành phiên họp

 

I- Về thực trạng về tổ chức xây dựng và quản lý các thiết chế về văn hóa trên địa bàn huyện; giải pháp phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa trong thời gian tới

Thường trực HĐND huyện đánh giá: Năm 2021 trở về trước, các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khá hiệu quả trong việc xây dựng, quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa thể thao, đã tập trung kêu gọi đầu tư gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tầm quan trọng của các thiết chế văn hóa đã được nâng lên, hướng tới phục cộng đồng, đem lại lợi ích tinh thần cho nhân dân. Cơ sở vật chất văn hóa, thể thao được quan tâm duy trì, bổ sung: Toàn huyện có 109 nhà văn hóa, 110 tủ sách, thư viện, 186 sân vận động. Hoạt động TDTT được nhiều người tham gia: Số người luyện tập TDTT thường xuyên là 28,5%, số gia đình thể thao là 21%, câu lạc bộ, nhóm luyện tập TDTT là 170; tổng số đội tuyển thể thao cấp huyện là 15, số vận động viên do cấp huyện quản lý: 290, số lớp thể thao nghiệp dư của huyện 04…

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thiết chế văn hóa vẫn chưa đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Một số địa phương có lúc còn chưa thực sự vào cuộc, chưa dành sự quan tâm cho lĩnh vực văn hóa; nhận thức phát triển văn hóa còn chưa toàn diện, chỉ chú trọng đến xây dựng thiết chế văn hóa thể thao mà không quan tâm đến tuyên truyền, vận động khơi dậy tinh thần văn hóa thể thao trong nhân dân; công tác duy tu, vận hành các thiết chế văn hóa thể thao, di tích lịch sử văn hóa còn chưa được thường xuyên; xã hội hóa trong lĩnh vực này chưa hiệu quả; công tác quản lý còn chưa được thường xuyên, có địa phương còn lỏng lẻo; vi phạm thiết chế văn hóa thể thao chưa được quan tâm xử lý triệt để, còn lúng túng trong phối hợp…

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện kiến nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan liên quan, UBND các xã thị trấn một số nội dung sau:

1- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các thiết chế văn hóa, thể thao

- Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng trong cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, đội ngũ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao nhằm thay đổi nhận thức, xác định đúng tầm quan trọng của các thiết chế văn hóa, thể thao đối với đời sống tinh thần của xã hội, là động lực không thể thiếu, góp phần tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuyên truyền có hiệu quả các phòng trào, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Dân chủ ở cơ sở”, “Việc cưới, việc tang”,…

- Tuyên truyền có hiệu quả để nhân dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại địa phương; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, quê hương, các thiết chế văn hóa thể thao; thực hiện tốt hương ước của làng, thôn, khu dân cư và các quy định khác của cấp có thẩm quyền; tích cực tham gia xây dựng, duy trì các thiết chế văn hóa thể thao.

Các cơ quan thuộc ngành văn hóa, thông tin, thể thao của huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng, duy trì thời lượng, tần suất phù hợp các chuyên mục trên hệ thống thông tin, truyền thông về công tác này. Tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị sơ kết, tổng kết, giao ban, họp thôn khu dân cư.

- Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm đội ngũ làm công tác văn hóa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2- Xây dựng và quản lý tốt các thiết chế văn hóa thể thao

- Tăng cường công tác quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ làm công tác văn hóa thể thao. Kiện toàn các ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên với phương châm “5 rõ”, rà soát ban hành các quy chế, quy định cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các văn bản của cấp trên.

Gắn chặt chẽ công tác quản lý với nâng cao, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao, đưa các phong trào, hoạt động văn hóa thể thao trở thành nhu cầu tinh thần thiết yếu, không thể thiếu trong đời sống nhân dân. Hướng dẫn duy trì các câu lạc bộ, hướng mạnh về thôn, khu dân cư, phù hợp với các lứa tuổi; thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, tránh nhàm chán. Phát huy hơn nữa công năng sử dụng nhà văn hóa, chỉnh trang nội quy quy chế và hệ thống trang thiết bị, xem xét bố trí là nơi tổ chức việc cưới, việc tang, trưng bày các sản phẩm, giá trị của thôn, khu dân cư… Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên phong trào và nghiêm khắc chấn chỉnh, phê bình, xử lý vi phạm.

- Quản lý sử dụng tốt quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung của các địa phương trong lĩnh vực văn hóa thể thao. Thường xuyên quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao từ nguồn ngân sách địa phương và tăng cường huy động nguồn xã hội hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Rà soát xem xét đầu tư xây dựng các công trình, các thiết chế văn hóa thể thao ở một số địa phương còn thiếu; nâng cấp, thay thế các hạng mục xuống cấp, không đạt yêu cầu.

II- Về thực hiện Thông báo số 115/TB-HĐND ngày 28/9/2021 kết luận của Thường trực HĐND huyện về công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường.

Trong 6 tháng thực hiện Thông báo số 115/TB-HĐND ngày 28/9/2021 kết luận của Thường trực HĐND huyện về tình hình quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn, tập thể phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tích cực vào cuộc, có kế hoạch triển khai, phân công công việc cụ thể trong cơ quan gắn với trách nhiệm, tiến độ, đôn đốc, giám sát. Kết quả tham mưu đã có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến khối lượng công việc hoàn thành, góp phần triển khai đẩy nhanh tiến độ những dự án trọng tâm của huyện: Hoàn thành và công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện; Công tác lập hồ sơ, thu hồi GPMB được tăng cường, đã thực hiện xong 21 dự án với 14,3 ha, đang thực hiện 12 dự án với 12,49ha; tham mưu tổ chức đấu giá QSD đất được 248 lô, tổng số tiền trúng đấu giá trên 387 tỷ đồng; chuyển mục đích sử dụng đất xong cho 77 dự án, diện tích 106 ha, 17 hộ gia đình với diện tích 856m2, thu được gần 2 tỷ đồng; giải quyết giao dịch đảm bảo cho 2.390 hộ; cấp GCN QSD đất cho 3473 hộ; đã phê duyệt xong quy hoạch chi tiết cho 26/44 điểm trường, đang lập quy hoạch cho 18 điểm trường còn lại… Công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản có tiến bộ hơn. Tham gia thẩm định hồ sơ bảo vệ môi trường của 03 công ty; thẩm định 20 kế hoạch bảo vệ môi trường; lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động tại thị trấn Phú Thái; bổ sung đầy đủ thùng chứa rác thải khu cách ly tập trung, công tác thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại được duy trì thường xuyên, đúng lịch; phối hợp xây dựng mô hình phân loại rác thải theo kế hoạch “Chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn. Ban hành văn bản chỉ đạo nộp phí bảo vệ môi trường đối với rác thải công nghiệp, đã có 17 cơ sở nộp phí với số tiền là 42,5 triệu đồng vào ngân sách; phối hợp thẩm định hồ sơ xin cấp nước mặt của 05 doanh nghiệp; phối hợp kiểm tra, bắt 01 vụ khai thác đất tại bãi ngoài đê xã Đại Đức, xử phạt 85,85 triệu đồng; phối hợp kiểm tra hành vi xả thải, tập kết phế liệu tại 08 doanh nghiệp, xử phạt 374 triệu đồng; tiếp tục có văn bản đề nghị các địa phương còn lại của huyện được đưa rác về xử lý tại Nhà máy xử lý rác Việt Hồng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, môi trường chưa thường xuyên, sâu rộng; tiến độ một số việc còn chậm, chất lượng chưa cao, chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, việc chấp hành pháp luật của người sử dụng đất; giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, có vướng mắc; công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản có lúc, có nơi chưa tốt, vẫn còn để vi phạm xảy ra…

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn huyện, Thường trực HĐND huyện kiến nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên & Môi trường, các cơ quan liên quan, UBND các xã thị trấn một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung trong Thông báo số 115/TB-HĐND ngày 28/9/2021 của Thường trực HĐND huyện về tình hình quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn huyện; căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và điều tiết của tỉnh tham mưu cho UBND huyện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai; Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nội dung trong Thông báo số 115; tăng cường cập nhật biến động đất đai, xây dựng dữ liệu quản lý đất đai.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân về công tác đất đai và bảo vệ môi trường.

2. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát lại chương trình công tác để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức, nhân viên của phòng đảm bảo “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm), nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên trong thực thi nhiệm vụ được giao, trong đó ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ:

+ Tập trung công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình tạo nguồn và các công trình giao thông trọng điểm của huyện.

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đấu giá QSD đất ở để tạo nguồn đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện.

+ Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, nhân viên, thường xuyên bám sát cơ sở để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD đất cho các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là những xã có tỷ lệ cấp GCN lần đầu đạt tỷ lệ thấp, cấp GCN cho các nhà trường.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, thường xuyên bám sát cơ sở nhằm phát hiện kịp thời, xử lý và tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường (việc lấn chiếm đất công, san lấp ao, hồ trong khu dân cư, sử dụng đất sai mục đích, ô nhiễm môi trường trong sinh hoạt, sản xuât…).

- Xây dựng giải pháp chống ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước; đánh giá, xem xét quy trình xử lý nước thải sinh hoạt, mức độ, kế hoạch chống ô nhiễm môi trường tại các kênh thủy lợi, kênh lấy nước thô; phát huy hiệu quả các trạm quan trắc môi trường tự động để khuyến cáo, kiến nghị, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường.

- Tiến hành rà soát lại các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tạm thời, đặc biệt là ven các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, các khu trung tâm đảm bảo khoa học không gây ô nhiễm môi trường.

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện, Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai thực hiện./.

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kim Thành: Khai giảng lớp (thứ 02) bồi dưỡng năng lực hoạt động cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã (09/05/2022)
- Kim Thành hoàn thành lớp thứ nhất bồi dưỡng năng lực hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (07/05/2022)
- Thường trực HĐND huyện họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2022(25/01/2022)
- Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện Kim Thành khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp(10/01/2022)
- Kết quả kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (24/12/2021)
- HĐND huyện Kim Thành ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(16/11/2021)
- Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp(06/11/2021)
++ THÔNG BÁO
+ Giấy mời họp giao ban lãnh đạo
+ UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XX
+ Quyết định công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
+ Kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện Kim Thành ngày 18/5/2022
+ Làm việc của Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND huyện (Tuần 22 Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022)
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 218
Hôm nay 585
Tháng này: 238,978
Tất cả: 2,143,894
THƯ VIỆN ẢNH