Kim Thành tích cực triển khai các hoạt động Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2023

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Cách đây 77 năm, Ngày 9 tháng 11 năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành và đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam; Hiến pháp 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Xuất phát từ tư tưởng của Người nên các bản Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 thì những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Ngày Pháp luật đã được Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ triển khai từ ngày 4 tháng 10 năm 2010. Thực hiện Ngày Pháp luật cũng chính là cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 32 ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Chính vì vậy, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 9/11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012.

Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân; đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững cho đến ngày hôm nay.

Trong những năm qua, việc quán triệt, thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, với các mô hình, cách làm sáng tạo. Nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện và nhu cầu thực tiễn của người dân trên địa bàn. Các cấp, các ngành cũng đã quan tâm, nâng cao vị trí, vai trò của công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, xác định công tác Phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Hiệu quả của công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật; hằng năm tổ chức các cuộc tập huấn cho tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên về các kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải. Năm 2023, Hội đồng phối hợp huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên của Hội đồng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình hành động và các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của UBND các cấp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới co sở; hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng cả về nội dung, cũng như hình thức, phù hợp với chủ trương xây dựng chính quyền số của Đảng và Nhà nước hiện nay. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được quan tâm. Hội đồng xây dựng trang Facebook fanpage riêng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Phổ biến giáo dục pháp luật Kim Thành; qua các hội nhóm zalo, trang fanpage hợp pháp và bằng các hình thức triển khai truyền thống khác…Nằm trong các chuỗi hoạt động Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023, Hội đồng đã phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy” bằng hình thức trực tuyến do Bộ Công an phát động; phát động tham gia 02 đợt thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến do UBND tỉnh (Hội đồng phối hợp tỉnh) phát động với tổng số người tham dự cả 02 đợt thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với trên 5.000 người, tăng hơn so với năm 2022 và cả 02 đợt thi, Huyện Kim Thành đều đạt Giải nhất tập thể và có nhiều cá nhân đạt giải cao; đây là năm thứ 2 Huyện Kim Thành đạt cả 02 Giải nhất tập thể của 02 đợt thi; tổ chức 06 buổi trợ giúp pháp lý cho một số xã trên địa bàn, nội dung tập trung liên quan Luật đất đai, xây dựng nông thôn mới…..; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến GDPL cho giáo viên và học sinh trường Trung học Phổ thông Kim Thành 2, nội dung tuyên truyền phù hợp như: phòng chống tệ nạn ma túy, bạo lực học đường, phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội; xâm hại trẻ em…và dự kiến tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho giáo viên, học sinh tại Trung tâm Giáo dục TX-GDNN huyện Kim Thành (ngày 06/11/2023). Công tác tuyên truyền trực quan cũng được cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện sớm, cấp huyện 100% nội dung khẩu hiệu tuyên truyền được tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; cấp xã lựa chọn ít nhất 4 nội dung tuyên truyền để tổ chức thực hiện, tính đến 15/10, 100% các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp huyện cũng chủ động, tích cực triển khai nhiều hội nghị truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật cho thành viên, hội viên của mình. Công tác xây dựng mô hình điểm về phổ biến giáo dục pháp luật cũng được UBND huyện, Hội đồng phối hợp huyện quan tâm, trong đó năm 2023, chọn đơn vị xã Ngũ Phúc triển khai mô hình điểm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật như: “Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật” mô hình này đã được triển khai nhân rộng tại các xã 7 Cộng Hoà, Đại Đức, Kim Anh, Tam Kỳ, Cổ Dũng, Bình Dân, Ngũ Phúc. Công tác hòa giải ở cơ sở được các địa phương quan tâm, kiện toàn ngay khi có sự thay đổi, việc tập huấn nghiệp vụ hòa giải được Sở, phòng tổ chức hằng năm, chất lượng công tác hòa giải được nâng lên, mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” đang được các địa phương áp dụng triển khai thực hiện….

Ngày Pháp luật không chỉ giới hạn chỉ là ngày 09/11, mà được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục họ ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật theo hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; từng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Đổi mới hình thức, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật; phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội; góp phần đưa các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả và cũng là một trong những nhiệm vụ hoàn thành tiêu chí xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

Thực hiện: Phòng Tư pháp huyện

 
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- Kim Thành: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 năm 2023 (08/11/2023)
- Huyện nhà tiếp tục giành Giải nhất tập thể đợt 2 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023(19/10/2023)
- Một số nội dung cần biết khi thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016) (10/10/2023)
- Kim Thành: sau hơn 10 ngày, đã có hơn 1.000 người tham gia Đợt 2 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023”(15/09/2023)
- Kim Thành phát động Đợt 2 Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023” từ ngày 01/9 đến hết 30/9/2023(05/09/2023)
- UBND huyện Kim Thành ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” năm 2023(22/08/2023)
++ THÔNG BÁO
+ Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 23, 24 tháng 11 năm 2023
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 20 đến ngày 22 tháng 11 năm 2023
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2023
+ Kết quả giải quyết TTHC ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023
Lịch làm việc
Thông báo mời hop
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ HỆ THỐNG VĂN BẢN
Văn bản ban hành của Huyện
Văn bản ban hành của Tỉnh
Văn bản QPPL
Công báo tỉnh Hải Dương
++ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Dịch vụ công Huyện Kim Thành
Bộ TTHC Huyện Kim Thành
Kết quả giải quyết TTHC Huyện
CSDL TTHC tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN CỦA TỈNH
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- Kim Thành mảnh đất thân thương
- Thị trấn Kim Thành, góc nhìn từ trên cao
- Phóng Sự Xã Phúc Thành Kim Thành Hải Dương
- "Bình Dân Quê Tôi " Bình Dân - Kim Thành - Hải Dương
++ THÔNG TIN CÔNG KHAI
Thông tin Quy hoạch
Cơ chế chính sách đầu tư
Khung giá đất trên địa bàn Huyện
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Danh bạ các cơ quan cấp Tỉnh, Huyện
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 87
Hôm nay 34
Tháng này: 308,746
Tất cả: 3,739,310
THƯ VIỆN ẢNH